Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/357/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XXII/357/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 357
Numer sesji: 22
Rok: 2012

Uchwała Nr XXII/357/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 10.500.712 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 4.699.288 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 15.200.000 zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 304.196.482 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 188.163.585 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 116.032.897 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 261.176.731 zł i dochody majątkowe w kwocie 43.019.751 zł”.

3. § 1 ust 3 pkt 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.423.103 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”,


4. § 1 ust 3 pkt 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.619.974 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

5. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 32.228.586 zł.”

6. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 312.088.382 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 188.844.500 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 123.243.882 zł”.

7. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 252.817.559 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 59.270.823 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.423.103 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”,

9. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.619.974 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

10. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 34.311.650 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.173.354 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

11. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 36.837.149 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.621.749 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.215.400 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.12. § 4 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.891.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki”.

13. § 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.317.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.300.000 zł,
4) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.425.100 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 14.000.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 425.100 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”

14. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 422.677 zł,
2) celowe w kwocie 650.000 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 0 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł.

15. § 9 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.017.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.591.900 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 14.425.100 zł.”§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXI/333/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. § 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.091.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/357/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 467.672 zł z tytułu zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:
 kwota 448.357 zł dot. naliczenia zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku,
 kwota 17.300 zł dot. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
 kwota 2.015 zł dot. uzupełnienia dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 213.062 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 113.488 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 84.742 zł środków klasyfikowanych z czwarta cyfra „7” na realizację przez szkoły podstawowe projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101),
e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.752 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn.: „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.699 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn.: „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 46.935 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 7 projektu pn.: „Globalne ubóstwo i my” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. Korekta planu wynika z wpływu środków na rachunek po niższym kursie niż zakładano (kwota 1.495 zł) oraz korekty dochodów i wydatków w realizowanym okresie (kwota 45.440 zł). O kwotę 45.440 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 30.419 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 projektu pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 20.000 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 14.570 zł z tytułu zwiększonych dochodów planowanych przez szkoły podstawowe i przedszkola z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów od rodziców za wyżywienie,
k) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 14.951 zł środków klasyfikowanych z czwarta cyfra „9” na realizację przez szkoły podstawowe projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101).

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 8.757 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2012.3 z dnia 19 listopada 2012 roku na realizowane zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432), w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 100.000 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za przejazd pojazdów nienormatywnych przewożących elementy składowe turbin wiatrowych, zgodnie z zawartą umową,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 617.639 zł z tytułu zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:
 kwota 550.211 zł dot. naliczenia zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku,
 kwota 64.955 zł dot. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
 kwota 2.473 zł dot. uzupełnienia dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 9.553.009 zł z tytułu płatności ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” wg następującego rozliczenia:
 zwiększenie o kwotę 14.200.000 zł w związku z niewykorzystaniem w całości kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 zmniejszenie o kwotę 4.646.991 zł z tytułu mniejszej dotacji ze środków Unii Europejskiej,
e) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 1.346 zł środków klasyfikowanych z czwarta cyfra „7” na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102),
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 682 zł środków na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne TGV” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 11.120 zł z tytułu dochodów realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (zwrot za energię wynikająca z przeliczenia rat planowanych oraz wynajem pomieszczeń),
h) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 216.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.539.2012.3 z dnia 12 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 12.381 zł z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
j) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 5.109 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.519.2012.4 z dnia 29 listopada 2012 roku w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej,
k) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 32.500 zł z tytułu dochodów realizowanych przez bursę Międzyszkolna nr 1 tj. wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług żywienia osób,
l) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 237 zł środków klasyfikowanych z czwarta cyfra „9” na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102).

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 020 rozdz. 02002 o kwotę 13 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadzorem nad lasami,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 75.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania pn.: "Budowa miejskich ścieżek rowerowych" w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji,
c) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dot. spodziewanych większych wydatków związanych z zakupami usług,
d) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 257.783 zł środków na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”, z tego: klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 213.062 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 44.721 zł,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta”. Zwiększenie dotyczy możliwości rozstrzygnięć przetargowych,
f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 20.000 zł środków zaplanowanych na promocję miasta. Zaoszczędzoną kwotę przenosi się na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
g) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 179.376 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 1.085.311 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy i części oświatowej subwencji ogólnej,
 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
 zmniejszenie o kwotę 663 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego,
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście,
 zmniejszenie o kwotę 13 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadzorem nad lasami,
 zwiększenie o kwotę 20.020 zł z tytułu zmniejszenia udziału własnego w 2012 roku na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”
 zwiększenie o kwotę 44.721 zł z tytułu zmniejszenia udziału własnego w 2012 roku na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
 zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych,
 zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków dot. rodzin zastępczych,
 zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu przeniesienia z zadań powiatu,
h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.752 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn.: „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.699 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn.: „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 46.935 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 7 projektu pn.: „Globalne ubóstwo i my” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. Korekta planu wynika z wpływu środków na rachunek po niższym kursie niż zakładano (kwota 1.495 zł) oraz korekty dochodów i wydatków w realizowanym okresie (kwota 45.440 zł). O kwotę 45.440 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
k) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 30.419 zł środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 projektu pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
l) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 99.693 zł środków na realizację przez szkoły podstawowe projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (w tym: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 84.742 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 14.951 zł),
m) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 14.570 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności oraz opłaty za ścieki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
n) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 17.000 zł z jednoczesnymi zmianami na kwotę 25.000 zł planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmiany wynikają ze zmiany liczby uczniów,
o) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z ternu miasta do niepublicznych przedszkoli,
p) zwiększenie w dz. 801 o kwotę 258.589 zł, z tego:
 rozdz. 80101 zwiększenie na kwotę 148.433 zł, zmniejszenie na kwotę 45.079 zł,
 rozdz. 80103 zwiększenie na kwotę 9.595 zł, zmniejszenie na kwotę 1.135 zł,
 rozdz. 80104 zwiększenie na kwotę 124.553 zł,
 rozdz. 80110 zwiększenie na kwotę 120.758 zł, zmniejszenie na kwotę 141.049 zł,
 rozdz. 80143 zwiększenie na kwotę 4.100 zł, zmniejszenie na kwotę 2.600 zł,
 rozdz. 80148 zwiększenie na kwotę 1.509 zł, zmniejszenie na kwotę 1.078 zł,
z przeznaczeniem na zapłatę przez szkoły w miesiącu grudniu 2012 roku takich zobowiązań jak podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na koniec roku średniego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkołach w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody, jak również zwiększeniem środków na zakup wyposażenia w związku ze zmianą funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7. Środki pochodzą z przeniesienia z zadań powiatu,
q) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 20.000 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych i obowiązku przekazania ww. dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
r) zwiększenie w dz. 854 o kwotę 63.368 zł, z tego:
 rozdz. 85401 zwiększenie na kwotę 48.596 zł,
 rozdz. 85407 zwiększenie na kwotę 21.302 zł, zmniejszenie na kwotę 6.530 zł,
z przeznaczeniem na zapłatę przez szkoły w miesiącu grudniu 2012 roku takich zobowiązań jak podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na koniec roku średniego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkołach w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody. Środki pochodzą z przeniesienia z zadań powiatu,
s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 663 zł z przeznaczeniem na wniesienie – wpisowego do Związku Międzygminnego w związku z dostosowaniem wpłaty 1 zł miesięcznie do faktycznej liczby mieszkańców wg danych Głównego Urzędu Statystycznego,
t) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście,
u) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” dotyczy wykonania tymczasowego rowu chłonnego na dawnych polach irygacyjnych dla prawidłowego odbioru wód deszczowych przed wybudowaniem w tym miejscu zbiornika retencyjnego,
v) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 133.508 zł środków na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”, z tego: klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 113.488 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 20.020 zł,
w) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000 zł oraz zmiany na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury,
x) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 710 rozdz. 71013 i dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 42.181 zł w celu zabezpieczenia części wydatków związanych z zakupem programów na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 42.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (kwota 12.000 zł) oraz zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o charakterze porządkującym (kwota 30.000 zł),
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 25.400 zł o charakterze porządkującym w planie Urzędu Miasta oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie pomiędzy zadaniami w § 4210 na kwotę 4.000 zł,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 23.000 zł w związku z tym, iż planowane początkowo wydatki Wydziału Promocji i Rozwoju jako zakupy materiałów realizowane będą jako usługi pozostałe,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 7.011 zł w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nośnika reklamowego – pneumatyczna brama reklamowa”,
• dz. 750 rozdz. 75075 oraz dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 2.760 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) dot. projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
• dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników do końca 2012 roku,
• dz. 852 rozdz. 85213 i rozdz. 85214 na kwotę 2.220 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki,
• dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85216 na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
• dz. 900 rozdz. 90003 na kwotę 18.202 zł z przeznaczeniem na zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt.
• dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 56.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków na energię elektryczną,
• dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 1.735 zł o charakterze porządkującym dot. realizacji „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
• dz. 921 rozdz. 92120 i rozdz. 92195 na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła do perkusji (kwota 10.000 zł) oraz na bieżące zadania Wydziału (kwota 10.000 zł).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 8.757 zł środków dotacji celowej na realizowane zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432), w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.596.991 zł środków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 4.646.991 zł środków płatności z Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem zadania na koniec 2012 roku,
 zwiększeniem o kwotę 50.000 zł środków własnych klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wykonywane w ramach zadania roboty nieujęte w umowie o dofinansowanie,
c) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 20.657 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 12.381 zł z tytułu zmniejszenia środków własnych w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 zwiększenie o kwotę 16.962 zł z tytułu zmniejszenia środków własnych w związku ze zwiększeniem o ww. kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę rezerwy w zadaniach miasta,
d) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę 327.773 zł, z tego:
 rozdz. 80102 zwiększenie na kwotę 1.590 zł, zmniejszenie na kwotę 19.937 zł,
 rozdz. 80111 zwiększenie na kwotę 3.314 zł,
 rozdz. 80120 zwiększenie na kwotę 86.016 zł, zmniejszenie na kwotę 67.556 zł,
 rozdz. 80130 zwiększenie na kwotę 124.363 zł, zmniejszenie na kwotę 454.473 zł,
 rozdz. 80134 zwiększenie na kwotę 700 zł,
 rozdz. 80140 zwiększenie na kwotę 10.443 zł, zmniejszenie na kwotę 12.233 zł,
z przeznaczeniem na wydatki w szkołach w zadaniach miasta,
e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 1.583 zł środków na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013 (w tym: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 1.346 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 237 zł),
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 682 zł oraz zmiany na kwotę 3.254 zł środków na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne TGV” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2013,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół do zaktualizowanej liczby uczniów,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 11.120 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogrzewaniem, energią i wodą oraz zakup wyposażenia przez II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 216.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 12.381 zł z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej z jednoczesnym zmniejszeniem o ww. kwotę środków własnych na realizacje ww. zadania,
k) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 5.109 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej,
l) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z uwagi na niewykorzystane zaplanowanych środków dot. rodzin zastępczych,
m) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 16.962 zł w związku ze zwiększeniem o ww. kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wobec powyższego zmniejsza się udział środków własnych na realizacje ww. zadania,
n) zwiększenie w dz. 854 o kwotę 5.816 zł, z tego:
 rozdz. 85406 zwiększenie na kwotę 1.484 zł, zmniejszenie na kwotę 3.240 zł,
 rozdz. 85407 zwiększenie na kwotę 11.633 zł, zmniejszenie na kwotę 2.480 zł,
 rozdz. 85410 zwiększenie na kwotę 194 zł, zmniejszenie na kwotę 1.775 zł,
z przeznaczeniem na zapłatę przez szkoły w miesiącu grudniu 2012 roku takich zobowiązań jak podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na koniec roku średniego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkołach w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdz. 801,
o) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii oraz zakup środków żywności w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
p) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 225 zł w związku z zabezpieczeniem środków na należność z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 50.000 zł o charakterze porządkującym w planie Urzędu Miasta,
• dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 62.589 zł o charakterze porządkującym plan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
• dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 11.000 zł oraz zmiany pomiędzy szkołami na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków Liceów Ogólnokształcących nr I, II, IV” w związku z koniecznością poszerzenia zakresu robót w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 o wymianę kotła gazowego c.o.,
• dz. 852 rozdz. 85205 i rozdz. 85295 na kwotę 41.200 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej,
• dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 2.836 zł o charakterze porządkującym dot. Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 457/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku polegających na zwiększeniu:
 w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 722.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 3.100 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26 października 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
b) nr 490/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku polegających na:
 zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.427 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku w następujący sposób:
• zmniejszenie o kwotę 18.427 zł wynikające z niepełnego wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za prąd i gaz w Środowiskowym Domu samopomocy,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 5.466 zł o charakterze porządkującym budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 457/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.426.2012.7 z dnia 6 listopada 2012 roku o kwotę 1.128 zł z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwanie, skutków wichur i nawałnic,
 zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 zgodnie z pismami nr FB-I.3.3111.412.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku o kwotę 5.345 zł oraz FB-I.3111.405.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku o kwotę 8.983 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.000 zł w planie Urzędu Miasta Leszna, dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
b) nr 468/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku polegających na zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2012.3 z dnia 16 listopada 2012 roku o kwotę 20.317 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc październik 2012,
c) nr 490/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku polegających na:
 zmianach zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
• nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 2.634 zł z przeznaczeniem wyłączenie na wydatki bezpośrednio dotyczące wydawania orzeczeń oraz wysyłania korespondencji,
• nr FB-I.3111.439.2012.3 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 81.445 zł związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 roku,
• nr FB-I.3111.466.2012.2 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 900 zł oraz zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 11.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 22.092 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji o kwotę 216.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.539.2012.3 z dnia 12 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.
 zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 225 zł w związku z zabezpieczeniem środków na należność z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 62.589 zł o charakterze porządkującym plan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 490/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 listopada 2012 roku polegających na:
 zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75045 zł o kwotę 1.725 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2012.2 z dnia 15 listopada 2012 roku,
 zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 4.778 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja,
 zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 1.500 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 22.000 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w celu wyodrębnienia środków na pokrycie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych za dzieci z innych powiatów umieszczonych w Lesznie.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 12.381 zł z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmiany kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
 zmniejszenie kwot zakupów inwestycyjnych,
 zmniejszeniu kwoty dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 4.596.991 zł,
• "Budowa miejskich ścieżek rowerowych" o kwotę 75.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 25.000 zł,
 przeniesieniu zadania pn.: Przebudowa nawierzchni chodników” w kwocie 250.000 zł realizowanego jako zadanie jednoroczne do zadań wieloletnich,
 zmianę nazwy zadania z „Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” na „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”,
 zmianę źródeł finansowania dot. realizowanych zadań.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 20.000 zł,
• „Modernizacja budynków Liceów Ogólnokształcących nr I, II, IV” o kwotę 11.000 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następującego zadania:
• „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)” o kwotę 8.757 zł,
 wprowadzeniu następującego zadania:
• „Wykonanie nośnika reklamowego – pneumatyczna brama reklamowa” w kwocie 7.011 zł,
 przeniesieniu zadania pn.: Przebudowa nawierzchni chodników” w kwocie 250.000 zł realizowanego jako zadanie jednoroczne do zadań wieloletnich.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 457/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 listopada 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 4.499 zł w następujący sposób:
 zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4, 7, 9,10” o kwotę 4.499 zł,
 zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum nr 1” o kwotę 4.499 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023:
• wprowadzenie poz. „Zakup programów GEO-INFO 6” w kwocie 54.181 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101:
• zmniejszenie poz. „Zakup 2 tablic interaktywnych” w kwocie 4.920 zł,
 dz. 900 rozdz. 90003:
• wprowadzeniu poz. „Zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt” w kwocie 18.202 zł,
 dz. 921 rozdz. 92195:
• wprowadzenie poz. „Zakup kotła do perkusji” w kwocie 10.000 zł.


12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni poprzez zmniejszenie tytułu inwestycyjnego poz. „Modernizacja Parku 1000-lecia” o kwotę 13.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem poz. „Zakup pieca centralnego ogrzewani” w kwocie 13.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększenie dotacji przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł,
 zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 20.886 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. (kwota 20.886 zł) oraz w wysokości 65 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80130).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez: zwiększenie poz. „razem przychody” o kwotę 70.000 zł, poz. „przychody własne” o kwotę 70.000 zł oraz poz. „razem koszty” o kwotę 70.000 zł, poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 70.000 zł oraz zmniejszenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 6.200 zł z jednoczesnym zwiększeniem poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 6.200 zł (zwiększenia po stronie przychodów i kosztów o kwotę 70.000 zł dot. sprzedaży zdemontowanych torów kręglarskich).

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu wydatków realizowanych projektów:
• „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 257.783 zł,
• „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności” o kwotę 130.748 zł,
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” o kwotę 99.693 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” o kwotę 1.583 zł (dz. 801 rozdz. 80102),
• „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy” o kwotę 20.752 zł,
• „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” o kwotę 3.699 zł,
• „Globalne ubóstwo i my” o kwotę 46.935 zł,
• „Muzyka jako europejski język komunikacji” o kwotę 30.419 zł,
• „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne TGV” o kwotę 682 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 4.596.991 zł.

17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 14.200.000 zł,
 zwiększeniu rozchodów z tytułu wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł,
 zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.Opracował:
Wydział Budżetu
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.