Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Uchwa??a Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Numer uchwa??y: 356
Numer sesji: 22
Rok: 2012

Uchwała Nr XXII/356/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się na rok 2013 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
- przewozy w komunikacji miejskiej – 2,9980 zł na 1 wozokilometr
- przewozy osób niepełnosprawnych – 2,7199 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
- przewozy w komunikacji miejskiej – 3,3769 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
- przewozy w komunikacji miejskiej – 1,4885 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
- przewozy w komunikacji miejskiej – 2,5600 zł na 1 wozokilometr

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
- remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 22,6429 zł na 1 m2 powierzchni

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- utrzymanie obiektów sportowych – 3,7934 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
- utrzymanie budynku „czarnego” – 6,0072 zł na 1 m2 powierzchni

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2013

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2013 roku.
W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy o finansach publicznych ograniczona została art. 15 ust. 6 do 50 % kosztów jego działalności.
Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.
Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:
1. za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,
2. na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK uzyskuje dochody z tytułu czynszu,
3. na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu wydzierżawiania ich powierzchni.
Jednocześnie określono stawki jednostkowe za przewozy w komunikacji miejskiej na terenie gmin: Lipno, Rydzyna i Święciechowa. Na podstawie zawartych porozumień Miejski Zakład Komunikacji świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.