Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/333/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 rokuw sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XXI/333/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 rokuw sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 333
Numer sesji: 21
Rok: 2012


Uchwała Nr XXI/333/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 1.613.613 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 4.613.613 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 3.000.000 zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 291.771.582 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 186.496.059 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 105.275.523 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 258.291.163 zł i dochody majątkowe w kwocie 33.480.419 zł”.

3. § 1 ust 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.064.351 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 23.205.890 zł.”

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 314.863.482 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 187.052.378 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 127.811.104 zł”.

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 251.032.385 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 63.831.097 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 738.313 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 39.553.695 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.120.594 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 36.859.149 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.619.749 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.239.400 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 4 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.091.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

11. § 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.517.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.300.000 zł,
4) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.000.000 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.425.100 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 425.100 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”

12. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 280.558 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł.

13. § 9 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.217.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 16.791.900 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 13.425.100 zł.”

14. § 13 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.454.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 228.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.236.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 286.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 471.615 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty środków od sponsora konkursu „Pomysł na biznes” w kwocie 2.500 zł przeznacza się na nagrody dla laureatów ww. konkursu w kwocie 2.500 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały”.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/333/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 163.700 zł środków dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Budowa lokali socjalnych”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
b) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 65.712 zł środków pomocowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego oraz zwiększenie o kwotę 8.988 zł z tytułu wkładu własnego partnera (fundacja Pro Musica) realizującego wspólnie projekt pn.: „Biel i Leszno. Partnerstwo dla rozwoju”,
c) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 90.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 13.555 zł z tytułu płatności ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 65.580 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 7 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS na realizację projektu pn.: „Globalne ubóstwo i my”,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 101.070 zł z tytułu zwiększonych dochodów planowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola oraz Gimnazjum nr 9 z tytułów: pobieranego czynszu wynajmu lokali mieszkalnych, wpływów od rodziców za wyżywienie, wynajmu hali sportowej, rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 15.000 zł z tytułu niższych dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.768 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej przez Szkołę Podstawową nr 5 w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.313 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 212.534 zł (z tego: zwiększenie o kwotę 217.281 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 4.747 zł) z tytułu pobierania opłat od uczniów za obiady w szkołach podstawowych, gimnazjach i II Liceum Ogólnokształcącym,
k) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.383 zł z tytułu wpływu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za naprawę kopiarki,
l) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 2.205 zł w związku z rozliczeniem przez przedsiębiorstwo ENEA energii elektrycznej w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
m) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 505.718 zł w związku z urealnieniem dochodów na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”, z tego: zmniejszenie o kwotę 634.861 zł oraz zwiększenie w wysokości 129.143 zł z tytułu nagromadzonych odsetek bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,
n) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 320.000 zł z tytułu zwrotów podatku VAT od realizowanych inwestycji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 572.840 zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” (kwota 554.840 zł) oraz pokrycie części kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 18.000 zł),
b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 2.314.104 zł z tytułu płatności ze środków europejskich na realizację zadań:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w graniach miasta Leszna Trasa WZ” o kwotę 2.307.166 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności na etapie przetargu,
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 6.938 zł. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 3.639 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 30.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz dochodów z tytułu wyszkolenia uczniów w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 31.856 zł z tytułu zwiększenia liczby wydawanych obiadów dla osób kierowanych przez MOPR oraz dochodów związanych z przyrządzaniem obiadów.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” z przeznaczeniem na modernizacje nawierzchni Al. 21-Pażdziernika na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja do ul. Unii Europejskiej,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”. Ww. kwota przeznaczona będzie na układanie na ulicach o nawierzchni gruntowej nawierzchni z kory asfaltowej pozyskiwanej z przebudowy drogi krajowej nr 5,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 13.555 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
d) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 576.000 zł, z tego środki własne w kwocie 412.300 zł oraz środki dotacji w kwocie 163.700 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Budowa lokali socjalnych”,
e) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 250.000 zł zaplanowaną na opracowania projektowe. W bieżącym roku ww. kwota nie będzie wydatkowana,
f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 327.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFSS w dz. 750 rozdz. 75011, dz. 751 rozdz. 75101, dz. 754 rozdz. 75416 oraz dz. 853 rozdz. 85321, jak również przeniesienie planu wydatków do zadań powiatu,
g) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 62.713 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: „Biel i Leszno. Partnerstwo dla rozwoju”, z tego: środki zewnętrzne w wysokości 65.712 zł, udział własny miasta w kwocie 5.989 zł oraz zwiększenie z tytułu udziału partnera (fundacja Pro Musica) w kwocie 8.988 zł,
h) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, z tego:
 przez drużynę piłki „Arot-Astromal” (kwota 20.000 zł),
 przez Sławomira Mocka w związku z organizacją imprezy na zakończenie kariery sportowej (kwota 20.000 zł),
i) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75101 o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
j) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne strażników miejskich. Zwiększenie dotyczy zmniejszenia planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023,
k) zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 207.710 zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz uruchomionego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej,
l) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 41.271 zł,
m) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 120.000 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”. Ww. kwota nie będzie w roku bieżącym wydatkowana,
n) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 15.000 zł z tytułu niższych dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5,
o) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.768 zł oraz zmiany na kwotę 692 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej przez Szkołę Podstawową nr 5 w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
p) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 65.580 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 7 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS na realizację projektu pn.: „Globalne ubóstwo i my”,
q) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 98.670 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, opłaty związane z utrzymaniem hali sportowej oraz zakup wyposażenia. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
r) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4. Środki pochodzą z przeniesienia planu z Miejskiego Zakładu Zieleni,
s) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 21.402 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty nagród Prezydenta Miasta Leszna w przedszkolach miejskich. Środki pochodzą ze zmian pomiędzy jednostkami oświatowymi i Wydziałem Edukacji oraz z przesunięciami w zakresie zadań miasta i zadań powiatu,
t) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 85.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do zaktualizowanej liczby uczniów, jak również nie otwarciem w planowanym terminie Prywatnego Przedszkola Akademii Odkrywców,
u) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.313 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków własnych na realizację ww. zadania,
v) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z ternu miasta do niepublicznych przedszkoli,
w) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 212.534 zł (z tego: zwiększenie o kwotę 217.281 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 4.747 zł) z przeznaczeniem na opłaty za przygotowanie posiłków ajentom. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
x) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 90.000 zł oraz zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 18.000 zł) oraz „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 72.000 zł),
y) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 oraz rozdz. 85214 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pokrywaniem części kosztów osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (kwota 100.000 zł) oraz na wypłatę zasiłków dla podopiecznych (kwota 150.000 zł),
z) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 76.755 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wobec powyższego zmniejsza się środki własne na realizację ww. zadania,
aa) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.383 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
bb) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 107.115 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” dopiero w roku 2013,
cc) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 1.492 zł środków zaplanowanych w świetlicach szkolnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ww. środki przeznacza się na częściowe pokrycie wypłaty nagród Prezydenta Miasta Leszna w innych jednostkach oświatowych,
dd) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 92.205 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów (kwota 2.205 zł) oraz oszczędności w zadaniach powiatu (kwota 90.000 zł),
ee) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę do związku międzygminnego pn.: „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wielkość wpłaty ustalona została w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca danej gminy),
ff) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.555.016 zł w związku z urealnieniem planu wydatków do sald wyodrębnionych rachunków bankowych na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”, z tego: zmniejszenie o kwotę 1.681.330 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „8” oraz zwiększenie środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” o kwotę 126.314 zł,
gg) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia nowego placu zabaw i boiska przy Obrońców Warszawy,
hh) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 70.000 zł dotacji dla Miejskiego Zakładu Zieleni dot. realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw” z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 801 rozdz. 80104 (kwota 35.000 zł). Pozostałe środki w kwocie 35.000 zł przeznacza się na modernizacje Parku 1000-lecia,
ii) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na modernizację budynku,
jj) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.659 zł w celu utworzenia paragrafu na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dot. mieszkania przy ul. B. Jeziorkowskiej nr 12-16 oraz 18-22 (świetlica szkolna) stanowiące zasoby miasta Leszna,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 43.500 zł (w tym zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę 7.000 zł) w celu dostosowania planu wydatków Urzędu Miasta do rzeczywistych potrzeb,
• dz. 750 rozdz. 75011 i rozdz. 75023 na kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zapotrzebowania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej,
• dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup 3 szt. mundurów wyjściowych dla nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
• dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 2.298 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w planie dot. strażników miejskich,
• dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w przedszkolach, w związku z oszczędnościami na zakupach inwestycyjnych,
• dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85212 i rozdz. 85219 na kwotę 39.020 zł o charakterze porządkującym w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. utrzymania Noclegowni (kwota 9.620 zł), utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 400 zł), utrzymania ośrodka pomocy (kwota 15.000 zł) oraz świadczeń rodzinnych (kwota 14.000 zł),
• dz. 921 rozdz. 92120 i rozdz. 92195 na kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia środków na prace dodatkowe przy lapidarium przy kościele Św. Krzyża,
• dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla działaczy z zakresu kultury przyznawanych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.157.977 zł środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w graniach miasta Leszna Trasa W-Z”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 4.227.977 zł (wydatki klasyfikowane z czwartą cyfra „7” w kwocie 2.307.166 zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra „9” w kwocie 1.920.811 zł). Zmniejszenie wynika z oszczędności na etapie przetargu,
 zwiększenie o kwotę 70.000 zł (wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu)). Powyższa kwota zabezpiecza środki na wykonanie w ciągu całego przebudowywanego odcinka nasadzeń zieleni,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 6.938 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 120.000 zł środków własnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osieckiej (DW 432)” o kwotę 120.000 zł,
d) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji nadmiernie pobranej (w tym: należność główna w kwocie 53.300 zł oraz odsetki w kwocie 28.700 zł) w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”. Prezydent Miasta zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na uznanie wydatków związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrężna i Al. Konstytucji 3-go Maja jako wydatków niekwalifikowanych (kwota 106.418,54 zł brutto). Powyższe wynika z zaplanowanej w znacznie większym zakresie przebudowy ww. sygnalizacji w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” i ma na celu uniknięcie podwójnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tego elementu robót. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej WRPO wyrażającej zgodę na powyższe zwrotowi podlega kwota dofinansowania tj. 50% poniesionych wydatków wraz z odsetkami,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 i rozdz. 75023 o kwotę 186.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i odpisy na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 31.500 zł), wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu powiatu (kwota 155.000 zł). Środki pochodzą ze zmniejszenia w zadaniach miasta w dz. 750 rozdz. 75023,
f) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 572.840 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” (kwota 554.840 zł) oraz pokrycie części kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 18.000 zł). Środki pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
g) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 120.000 zł,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym”. Zwiększenie dotyczy wybudowania oświetlenia dla nowego boiska sportowego oraz wymianę istniejącego ogrodzenia szkoły,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 111.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do zaktualizowanej liczby uczniów, jak również utworzeniem planu dla Policealnej Szkoły Geodezji i Drogownictwa,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 22.118 zł środków zaplanowanych w liceach i szkołach zawodowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ww. środki przeznacza się na częściowe pokrycie wypłaty nagród Prezydenta Miasta Leszna w innych jednostkach oświatowych,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 3.639 zł oraz zmiany na kwotę 910 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
l) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
m) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 90.000 zł zaoszczędzonych środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach ponadgimnazjalnych. Ww. środki przeznacza się na zwiększone wydatki w zadaniach miasta,
n) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 250.000 zł z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych środków z uwagi m. in. na utworzenie mniejszej liczby zawodowych rodzin zastępczych, wypłaceniu wynagrodzeń dla 6 rodzin pomocowych, a nie jak planowano dla 14 oraz Sąd Rodzinny i Opiekuńczy wydał mniej postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Zaoszczędzone środki przenosi się do zadań miasta,
o) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ww. kwota stanowi udział własny miasta w realizację zadania z zakresu administracji rządowej i stanowi przeniesienie z zadań miasta z dz. 750 rozdz. 75023,
p) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 31.856 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
q) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 2.208 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty nagród Prezydenta Miasta Leszna w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki pochodzą ze zmian pomiędzy jednostkami oświatowymi i Wydziałem Edukacji oraz z przesunięciami w zakresie zadań miasta i zadań powiatu,
r) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”. Zwiększenie środków dotyczy wybudowania oświetlenia nowego placu zabaw i boiska przy ul. Obrońców Warszawy,
s) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie wielobranżowego projektu robót budowlanych budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Konieczność sporządzenia projektu wynika z możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Norweskiego na realizację zadania modernizacji budynku,
t) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75011 i rozdz. 75023 na kwotę 6.500 zł w związku z wyliczeniem II raty odpisu na ZFŚS i uzupełnieniem zapotrzebowania dot. zadań z zakresu administracji rządowej,
• dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 18.544 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło oraz realizacją programu zdrowotnego poprzez finansowanie w formie dotacji,
• dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 1.100 zł w planie Organizatora Pieczy Zastępczej o charakterze porządkującym,
• dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 379 zł w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone).5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 381/2012 z dnia 26 września 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
b) nr 425/2012 z dnia 25 października 2012 roku polegających na zwiększeniu dochodów, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
 nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19 października 2012 roku o kwotę 26.412 zł w dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
 nr FB.I.3111.366.2012.3 z dnia 22 października 2012 roku o kwotę 3.000 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 400 zł dot. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 14.000 zł dot. świadczeń rodzinnych.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 381/2012 z dnia 26 września 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 93.383 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
• nr FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 roku o kwotę 72.897 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny nie związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012,
• nr FB-I.3111.313.2012.3 z dnia 11 września 2012 roku o kwotę 18.842 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby
• nr FB-I.3111.338.2012.4 z dnia 14 września 2012 roku o kwotę 1.644 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku – nadgodziny związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.810 zł w celu wyodrębniania środków na zakup usług pozostałych, dotyczy planu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 718 zł w celu wyodrębniania środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w planie Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej,
b) nr 400/2012 z dnia 15 października 2012 roku polegających na zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.346.2012.2 z dnia 28 września 2012 roku, poprzez:
• zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 7.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
• zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości lokalowych położonych w Lesznie przy ul. Włodarczaka, stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ich sprzedaży (3.000 zł) oraz na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości podlegających zwrotowi położonych w Lesznie.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 379 zł dot. utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.313 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2012” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększone wpływy przeznacza się na „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 18.000 zł) oraz „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 72.000 zł). Dokonuje się również zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.000 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmiany kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
 zwiększenie kwot zakupów inwestycyjnych,
 zmniejszenie kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł,
 zwiększenie kwoty dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych dot. Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku,
 zwiększeniu kwoty dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł,
 zwiększenie środków z przeznaczeniem na zwrot dotacji nadmiernie pobranej w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 53.300 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa WZ” o kwotę 4.157.977 zł,
• „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 576.000 zł,
• „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” o kwotę 120.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 300.000 zł,
• „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 100.000 zł,
• „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 20.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Modernizacji placów zabaw w Przedszkolu nr 4,5, 10, 20” o kwotę 35.000 zł,
• „Budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 140.000 zł,
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osieckiej (DW 432)” o kwotę 120.000 zł,
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 6.938 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” o kwotę 13.555 zł,
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 1.555.016 zł,
 wprowadzeniu następującego zadania:
• „Opracowanie wielobranżowego projektu robót budowlanych budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 200.000 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 400/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 października 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 9.260 zł w następujący sposób:
 zwiększenie zadania pn.: „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4, 7, 9,10” o kwotę 2.860 zł,
 zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9” o kwotę 6.400 zł,
 zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum nr 1” o kwotę 9.260 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 754 rozdz. 75411:
• wprowadzeniu poz. „Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” w kwocie 554.840 zł,
 dz. 801 rozdz. 80104:
• zmniejszenie poz. „Zakup sprzętu kuchennego” w kwocie 5.400 zł,
 dz. 853 rozdz. 85395:
• zmniejszenie poz. „Zakup komputerów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” w kwocie 82.500 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni poprzez zmniejszenie tytułów inwestycyjnych poz. „Budowa placu zabaw” o kwotę 70.000 zł, poz.: „Zakup samochodu na potrzeby Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” o kwotę 30.500 zł, poz.: „Zakup ciągnika rolniczego z przednim TUZ” o kwotę 13.900 zł z jednoczesnym zwiększeniem poz. „Modernizacja Parku 1000-lecia” o kwotę 79.400 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszenie dotacji przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.342 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 35.000 zł,
 zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 181.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 8.988 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 17.544 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł,
 zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 23.500 zł z tytułu wpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 7 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. (kwota 8.500 zł), darowizny na rzecz Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (kwota 15.000 zł) oraz w wysokości 25 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80120 i rozdz. 80130).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zmniejszenie poz. „razem przychody” o kwotę 35.000 zł, „dotacje na inwestycje” o kwotę 35.000 zł, „razem koszty” o kwotę 35.000 zł oraz „koszty inwestycyjne” o kwotę 35.000 zł.

17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 381/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 września 2012 roku polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 23.135 zł.

18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wprowadzeniu planu wydatków dot. nowych projektów w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS:
• „Globalne ubóstwo i my” w kwocie 65.580 zł,
• wizyta przygotowawcza koordynatora w kwocie 3.460 zł w Szkole Podstawowej nr 5,
• wizyta przygotowawcza koordynatora w kwocie 4.549 zł w IV Liceum Ogólnokształcącym
 zmniejszenie planu wydatków realizowanych projektów:
• „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 1.555.016 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” o kwotę 13.555 zł,
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 6.938 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” o kwotę 4.157.977 zł,
• „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” o kwotę 107.115 zł,
• „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami” o kwotę 62.713 zł.

19. Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu rozchodów z tytułu wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł,
 zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.