Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015

Uchwa??a Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015

Numer uchwa??y: 355
Numer sesji: 21
Rok: 2012

Uchwała Nr XXI/355/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 09 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale 6 dodaje się podrozdział 6.4 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W rozdziale 7 mapę zdegradowanych obszarów miejskich i innych obszarów dysfunkcyjnych wskazanych do rewitalizacji zastępuje się mapą zdegradowanych obszarów miejskich i innych obszarów dysfunkcyjnych wskazanych do rewitalizacji, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dodaje się Załącznik 6. Projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015 w trybie aktualizacji zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/355/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015

Uchwała Rady Miejskiej Leszna zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w następującym zakresie:
1. Włączenie do obszarów dysfunkcyjnych wskazanych do rewitalizacji terenów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lesznie.
2. Wpisanie do programu trzech nowych projektów (Załącznik nr 3 do uchwały).
Zaliczenie wymienionych w pkt. 1 terenów do obszarów dysfunkcyjnych przewidzianych do rewitalizacji wynika ze stanu faktycznego znajdujących się tam instalacji przemysłowych oraz wyczerpania się na dziś możliwości rozwojowych w tym miejscu. Potencjał tych terenów na dziś nie może być w pełni wykorzystany ze względu na znaczącą dekapitalizację budowli
i urządzeń oraz nieład przestrzenny utrudniający nowoczesne funkcjonowanie niezbędnych dla życia miasta obiektów infrastrukturalnych i towarzyszących. Obszary te nie są zamieszkałe, posiadają charakter wyłącznie przemysłowy, zdeterminowany funkcją dostarczania wody i obsługi systemów kanalizacyjnych, bowiem znajdują się tutaj zarówno Stacja Uzdatniania Wody Zaborowo oraz budynki pełniące rolę zaplecza technicznego
i administracyjnego przedsiębiorstwa.
Z kolei umieszczenie w Lokalnym Programie Rewitalizacji 3 nowych projektów stanowi pokłosie starań inwestorów o wsparcie planowanych działań rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych – w tym przypadku – w ramach inicjatywy JESSICA. Jednym z głównych warunków wsparcia inwestycji przez operatora mechanizmu JESSICA jest umieszczenie projektu w lokalnym programie rewitalizacji.

Ponadto, zarówno 2 projekty zgłoszone przez MPWiK jak i projekt spółki Kombinat 2000, idealnie wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 -2015 i będą stanowiły element polityki rewitalizacyjnej, głównie w zakresie odnowy społecznej
i przestrzennej.

Zgodnie z art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Prezydent Miasta Leszna odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015.

Przygotował
Wydział Promocji i Rozwoju


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.