Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/343/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: przyj?cia programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2013.

Uchwa??a Nr XXI/343/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: przyj?cia programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2013.

Numer uchwa??y: 343
Numer sesji: 21
Rok: 2012


Uchwała Nr XXI/343/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/343/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającym
w sferze pożytku publicznego na rok 2013.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z treścią art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.
Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi sugeruje kontynuację już wypracowanych form współpracy. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Organizacje te realizują zadania w zakresie: ochrony praw dziecka, ochrony rodziny, łagodzenia skutków biedy, bezrobocia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań obywatelskich, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz innych.
Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Jej zapisy były konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych Miasta Leszna.
Uwzględniając powyższe, oraz obowiązek podejmowania uchwał z rokiem budżetowym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opracował:
MOPR

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.