Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXI/341/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zamiany uchwa??y Nr XVIII/285/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w ?? konserwacja czterech pomnik??w nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Ko??ciele p.w. ??w. Krzy??a w Lesznie.

UCHWA?A NR XXI/341/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zamiany uchwa??y Nr XVIII/285/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w ?? konserwacja czterech pomnik??w nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Ko??ciele p.w. ??w. Krzy??a w Lesznie.

Numer uchwa??y: 341
Numer sesji: 21
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXI/341/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie zamiany uchwały Nr XVIII/285/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – konserwacja czterech pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża w Lesznie.
Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVIII/285/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – konserwacja czterech pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża w Lesznie, w § 1:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:”2/ Przyznana dotacja stanowi kwotę do 50.000,- PLN z VAT”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXI/341/2012
z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie zamiany uchwały Nr XVIII/285/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – konserwacja czterech pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża w Lesznie.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace konserwatorskie czterech pomników nagrobnych należących do zespołu tworzącego lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycję dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę, która wykona wskazane w uchwale prace za kwotę 49.692,- zł brutto .
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. ( ze zmianami ) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.