Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/340/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwa??y nr XVII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: okre??lenia szczeg????owych warunk??w umorzenia w ca??o??ci lub w cz???ci, ???cznie z odsetkami, odroczenia terminu p??atno??ci, roz??o??enia na raty oraz odst?powania od ustalenia op??aty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej.

Uchwa??a Nr XXI/340/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwa??y nr XVII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: okre??lenia szczeg????owych warunk??w umorzenia w ca??o??ci lub w cz???ci, ???cznie z odsetkami, odroczenia terminu p??atno??ci, roz??o??enia na raty oraz odst?powania od ustalenia op??aty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej.

Numer uchwa??y: 340
Numer sesji: 21
Rok: 2012


Uchwała Nr XXI/340/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr.149, poz. 887 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2205 z dnia 14 maja 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
„kryterium dochodowe – oznacza to kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)”
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Odstąpienie od ustalenia opłaty lub umorzenie opłaty w całości łącznie z odsetkami, może nastąpić, jeżeli dochód rodzica samotnie gospodarującego nie przekracza kwoty 542,00 zł lub dochód na osobę w rodzinie rodziców dziecka nie przekracza kwoty 456,00 zł, oraz jeżeli zaistniały podstawy do odstąpienia lub umorzenia opłaty wskazane w § 5 i § 6 uchwały.
2. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności nie przekracza lub jest równy 200 % kryterium dochodowego.”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:
Odstąpienie od ustalenia opłaty w części lub umorzenie opłaty w części łącznie z odsetkami, może nastąpić, gdy:
Lp. Procent dochodu
wskazanego w § 9 Wysokość procentowego odstąpienia od odpłatności rodziców ustalony od wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
1 Powyżej 200% do 250% 95%
2 Powyżej 250% do 300% 90%
3 Powyżej 300% do 350% 85%
4 Powyżej 350% do 400% 80%
5 Powyżej 400% do 450% 60%
6 Powyżej 450% do 500% 40%
7 Powyżej 500% do 550% 20%
8 Powyżej 550% 0%

Lp. Procent dochodu
wskazanego w § 9 Wysokość procentowego odstąpienia od odpłatności rodziców ustalony od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
1 Powyżej 200% do 250% 98%
2 Powyżej 250% do 300% 95%
3 Powyżej 300% do 350% 90%
4 Powyżej 350% do 400% 85%
5 Powyżej 400% do 450% 70%
6 Powyżej 450% do 500% 50%
7 Powyżej 500% do 550% 40%
8 Powyżej 550% do 600% 20%
9 Powyżej 600% do 650% 10%
10 Powyżej 650% 0%

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/340/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w spawie zmiany uchwały nr XVII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Na podstawie art.194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr.149, poz. 887 ze zm.) rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
W § 9 uchwały Nr XVII/255/2012 przyjęto, że odstąpienie od opłaty lub umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić, jeżeli dochód rodzica samotnie gospodarującego nie przekracza kwoty: 477 zł lub dochód na osobę w rodzinie rodziców dziecka nie przekracza kwoty: 351 zł. Podstawą ustalonych kwot był art. 8 ust.1 pkt.1 i pkt.2, Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
Z dniem 1 października 2012r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. u. Nr 2012r. Poz. 823), które ustala następujące kryteria dochodowe:
 dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości nieprzekraczającej 542,00 zł
 dla osoby w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 456,00 zł.
Uwzględniając powyższe, zasadne jest wprowadzenie pojęcia „kryterium dochodowego” oraz zmiany kwot kryterium dochodowego, będącego podstawą, odstąpienia lub umorzenia opłat. Ponadto, zasadne jest wprowadzenie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego.
Uwzględniając powyższe, zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XVII/255/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Opracował:
MOPR LesznoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.