Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXI/339/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy w trybie bezprzetargowym na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego ?? Holenderskiej.

U C H W A ? A Nr XXI/339/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy w trybie bezprzetargowym na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego ?? Holenderskiej.

Numer uchwa??y: 339
Numer sesji: 21
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XXI/339/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego – Holenderskiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą Centrum Handlowym MANHATTAN Spółką z o.o. w Lesznie, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące:
- działkę nr 1/1 ark. mapy 35 o pow. 7601 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 20923,
- część działki nr 1/27 ark. mapy 35 o pow. 8700 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041,
będące własnością Miasta Leszna, położone w Lesznie w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego – Holenderskiej, które wykorzystywane są na cele parkingowe i handlowe oraz układ komunikacyjny, na okres 10 lat tj. od dnia 1.04.2013 r. do dnia 31 marca 2023 r.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/339/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego – Holenderskiej.Umowy dzierżawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące działkę nr 1/1 ark. m. 35 o powierzchni 7601 m2 oraz część działki nr 1/27 ark. m. 35 o pow. 8700 m2 będące własnością Miasta Leszna, zawarte z Centrum Handlowym MANHATTAN Spółka z o.o. w Lesznie, wygasają z dniem 31 marca 2013 r. Grunty będące przedmiotem dzierżawy wykorzystywane są pod cele parkingowe, handlowe oraz wewnętrzny układ komunikacyjny.
Parking oraz wewnętrzny układ komunikacyjny dla obsługi targowiska na przedmiotowej nieruchomości został urządzony przez Dzierżawcę własnym kosztem i staraniem na podstawie pozwolenia nr 509/III/2003 z dnia 18.07.2003 r. obejmującego budowę ogólnodostępnego zespołu parkingowego dla 200 samochodów osobowych i 16 samochodów ciężarowych o nawierzchni rozbieralnej wraz z odwodnieniem terenu oraz na podstawie pozwolenia nr 510/III/2003 z dnia 18.07.2003 r. obejmującego budowę drogi dojazdowej do zespołu parkingowego wraz z jego odwodnieniem.
Zgodnie z pismem Dzierżawcy nakłady poniesione na budowę m.in. parkingu wynosiły 2 mln zł. W przypadku niemożliwości dalszego prowadzenia targowiska, nakłady te obciążą koszty działalności Spółki i w konsekwencji spowodują jej ujemny wynik finansowy w roku 2013 co biorąc pod uwagę zaciągnięty przez Spółkę kredyt na rozbudowę Centrum, może rodzić poważne reperkusje ze strony banku kredytującego.
Wobec powyższego Spółka wnosi o przedłużenie umów dzierżawy na maksymalnie długi okres.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat wymaga zgody Rady.
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy znajduje uzasadnienie prawne w art. 37 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia .


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.