Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Uchwa??a Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Numer uchwa??y: 337
Numer sesji: 21
Rok: 2012


Uchwała Nr XXI/337/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1
Zasady ogólne

1. Niniejszą Uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w pkt.2.
2. Ustalenia niniejszej Uchwały obowiązują na terenie miasta Leszna, na terenie miasta i gminy Rydzyna oraz na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa, na obszarze których Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie przejął wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych.
3. Taryfę opłat stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób, bagażu i zwierząt obowiązującym w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie.
4. W przewozach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna obowiązują tylko bilety Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
a) dwa bilety ulgowe zastępują bilet normalny i uprawniają do przejazdu według taryfy normalnej,
b) bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu dwóch osób według taryfy ulgowej.

§ 2
Opłaty taryfowe

1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni,
e) bilet miesięczny na okaziciela – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
f) bilet dekadowy na okaziciela – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.


W granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 2,70 zł 3,20 zł
Ulgowy 1,35 zł 1,60 zł
Normalny na jedną linię 73,00 zł 31,00 zł
Ulgowy na jedną linię 36,50 zł 15,50 zł
Normalny na dwie linie 94,00 zł 39,50 zł
Ulgowy na dwie linie 47,00 zł 19,75 zł
Normalny na sieć 114,00 zł 46,50 zł
Ulgowy na sieć 57,00 zł 23,25 zł
W granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet miesięczny na okaziciela Bilet dekadowy na okaziciela
Normalny na sieć 135,00 zł 57,00 zł
Ulgowy na sieć 67,50 zł 28,50 zł

2. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

Na trasie: Leszno – Tarnowałąka Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 6,10 zł 6,60 zł 166,00 zł 73,00 zł
Ulgowy 3,05 zł 3,30 zł 83,00 zł 36,50 zł
Na trasie: Leszno – Kłoda Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 5,10 zł 5,60 zł 146,00 zł 62,50 zł
Ulgowy 2,55 zł 2,80 zł 73,00 zł 31,25 zł
Na trasie: Leszno – Rydzyna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,50 zł 5,00 zł 135,00 zł 57,00 zł
Ulgowy 2,25 zł 2,50 zł 67,50 zł 28,50 zł
Na trasie: Leszno – Dąbcze Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,30 zł 4,80 zł 125,00 zł 52,00 zł
Ulgowy 2,15 zł 2,40 zł 62,50 zł 26,00 zł

Na trasie: Leszno – Wilkowice Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,10 zł 4,60 zł 114,00 zł 47,00 zł
Ulgowy 2,05 zł 2,30 zł 57,00 zł 23,50 zł

Na trasie: Leszno – Święciechowa Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 3,90 zł 4,40 zł 104,00 zł 41,50 zł
Ulgowy 1,95 zł 2,20 zł 52,00 zł 20,75 zł

W granicach administracyjnych gmin: Rydzyna, Lipno, Święciechowa Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 3,20 zł 3,70 zł 80,00 zł 35,00 zł
Ulgowy 1,60 zł 1,85 zł 40,00 zł 17,50 zł

3. Cena biletu za przewóz bagażu ręcznego i zwierząt na wszystkich liniach
komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna wynosi 2,70 zł. Nie dotyczy przedmiotów stanowiących bagaż podręczny, który może być przewożony bezpłatnie.
4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinni pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
1) za przejazd bez ważnego biletu - 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 135,00 zł.
2) za naruszenie przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
a) za zabieranie ze sobą do środka transportowego bagażu i zwierząt za których przewóz przewidziane są opłaty, a przewożonych bez uiszczenia tych opłat - 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł.
b) za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu - 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł.
3) za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu – jak w pkt 1. W przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów w terminie 7 dni od dnia kontroli pasażer uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 27,00 zł.
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wysokość opłat ustalonych w sposób określony w ust.4, pkt 1 i 2 obniża się o 50 %. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od jej nałożenia opłatę dodatkową obniża się o 30 %.
6. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu autobusu bez
uzasadnienia oraz za zabrudzenie wnętrza autobusu podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 405,00 zł.


§ 3
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Posłowie i Senatorowie RP Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji) Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przysługują:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty
Studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka zgodna ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych Ważna legitymacja słuchacza wydana przez kolegia zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz „Zasłużeni dla Miasta Leszna” Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna
Dzieci do ukończenia 4-go roku życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem tylko w okresie roku szkolnego Ważna legitymacja szkolna wydana przez szkoły, gimnazja i ośrodki zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie względnie przewodnicy w przypadku osób ze schorzeniami narządu wzroku Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej W czasie wykonywania czynności służbowych
Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dowód osobisty
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

4. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności Zaświadczenie wydane przez właściwe organy administracji szkolnej
Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Po ukończeniu 60 roku życia – emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydana przez ZUS wraz z dowodem osobistym

5. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów muszą posiadać i okazywać na każde żądanie kontrolerów biletów dokumenty, o których mowa ust.1 – 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20.11.2012 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

§ 6

Uchyla się uchwałę nr VI/92/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


Podwyżka cen biletów podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji. Według GUS inflacja branżowa w transporcie w 2012 roku wyniesie około 9%. Ceny paliw w 2012 roku w stosunku do 2011 roku już wzrosły o około 18 %, a wybrane koszty niezależne od MZK o około 400.000,00 zł w tym:
• paliwa – o około 320.000,00 zł,
• składka rentowa – (2%) o około 65.000,00 zł,
• ubezpieczenie majątku – o około 18.000,00 zł.
W Lesznie około 35% pasażerów korzysta z bezpłatnych przejazdów (w 2011 roku było to około 774 tys. osób), podczas gdy w innych aglomeracjach wskaźnik ten wynosi 15-20%.
W 2011 roku średnie przychody ze sprzedaży biletów liczone na przewożonego pasażera (na wszystkich pasażerów) stanowiły tylko 1,05 zł, tj. 42% ceny biletu jednorazowego normalnego. Podobnie kształtują się wyżej omówione wskaźniki w bieżącym roku.
Ponadto w Lesznie przychody ze sprzedaży biletów w 2011 roku liczone na jednego mieszkańca wynosiły 40,68 zł, podczas gdy:
• w Zielonej Górze – 134,51 zł,
• w Jeleniej Górze – 128,33 zł,
• w Pile – 104,96 zł,
• w Legnicy – 100,13 zł,
• w Koninie – 96,14 zł,
• w Głogowie – 45,13 zł.
W wyżej wymienionych komunikacjach ustanowiono wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów na 70 lat, a w Jeleniej Górze na 75 lat.
Zdecydowana większość komunikacji miejskich już podniosła ceny biletów, w tym także komunikacje ościenne:
• MZK Zielona Góra – 3,00 zł od 01.03.2012,
• MPK Legnica – 3,00 zł od 09.08.2012,
• KM Głogów – 3,00 zł od 02.02.2012,
• MZK Piła – 2,70 zł od 01.03.2012.
Wypada nadmienić, że spada sprzedaż biletów i tak w 2011 roku o 13080 szt. w biletach jednorazowych i o 1056 szt. w biletach okresowych w stosunku do roku 2010, a za 7 miesięcy 2012 roku o 19467 szt. w biletach jednorazowych i 785 szt. w biletach okresowych w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. W 2011 roku spadek sprzedaży biletów wyniósł 0,6%, a za 7 miesięcy 3,5%. Spadki sprzedaży biletów notują wszystkie komunikacje miejskie w kraju z tym, że większość znacznie wyższe niż MZK Leszno.
Powyższe w pełni uzasadnia zmianę taryfy w zakresie biletów jednorazowych o około 8% i okresowych (miesięcznych) o około 4% oraz podniesienie wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z 65 do 70 lat i jednocześnie uprawnienie osób w wieku 65 – 70 lat do korzystania z przejazdów komunikacją miejską za okazaniem biletu ulgowego.
Szacujemy, że zmiana taryfy oraz podniesienie wieku z 65 do 70 lat uprawniającego do bezpłatnych przejazdów zapewni Miejskiemu Zakładowi Komunikacji dodatkowe przychody w kwocie około 30 tys. zł miesięcznie, co łącznie z dodatkową dotacją przedmiotową w kwocie 300 tys. zł pozwoli zbilansować koszty z przychodami w 2012 roku.


Opracował:
WGKiOŚ UM Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.