Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 336
Numer sesji: 21
Rok: 2012
Uchwała Nr XXI/336/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) nowo wybudowane budynki lub ich części przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa i wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez właściciela,
b) nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, w przypadku rozpoczęcia przez nabywcę wykorzystywania tych budynków lub ich części do prowadzenia własnej działalności gospodarczej .

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:
1) budynków lub ich części związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
2) stacji paliw,
3) budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części uważa się nowo powstałe budynki (w tym odbudowę) lub nowe części istniejących budynków, które w wyniku rozbudowy lub nadbudowy zwiększyły swoją kubaturę lub powierzchnię zabudowy.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 lit. b ma zastosowanie także do przypadków, gdy nabywca rozpoczął działalność gospodarczą w budynku lub jego części w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem nabycia.

§ 2

1. W przypadku gdy przedmiot opodatkowania jest:
1) we współwłasności w częściach ułamkowych przedsiębiorcy i osób trzecich lub
2) we wspólności ustawowej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i małżonka przedsiębiorcy
zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nabyte budynki lub ich części w całości, jeżeli w całości są one zajęte na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i liczy się od dnia:
1) dla nowo wybudowanych budynków lub ich części - od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:
a) budowa została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
b) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub w jego części,
2) dla budynków lub ich części nowo nabytych przez przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w tym budynku lub jego części rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność była już w tym budynku lub jego części prowadzona przez tego przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto budynek lub jego część.
2. W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 pkt 1 nie zostaną spełnione łącznie w danym roku podatkowym, okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. a spełniony zostanie w miesiącu grudniu, a warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. b w miesiącu styczniu następnego roku, okres zwolnienia liczy się od dnia 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

§ 4

1. Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest:
1) udokumentowanie przez podatnika braku zaległości z tytułu podatków samorządowych należnych Miastu Leszno na dzień złożenia deklaracji podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
2) nabycie budynku lub jego części od zbywcy niepowiązanego z nabywcą i złożenie przez podatnika oświadczenia o braku takiego powiązania (oświadczenie takie składa każdy ze współwłaścicieli),
3) w przypadku nowo nabytych budynków lub ich części rozpoczęcie działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia,
4) niepozostawanie nabywcy w stanie likwidacji lub upadłości.

2. Zbywca jest niepowiązany z nabywcą:

a) w przypadku gdy zbywcą i nabywcą są osoby prawne - jeżeli żaden z nich nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału drugiego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organach drugiego podmiotu lub gdy członkami organów zarządzających jednego podmiotu nie są członkowie organów zarządzających drugiego podmiotu, lub gdy członkami organu zarządzającego jednego podmiotu nie są udziałowcy lub akcjonariusze drugiego podmiotu posiadający co najmniej 20% udziałów lub akcji,
b) w przypadku gdy nabywcą i zbywcą są osoby fizyczne – nie pozostają one do siebie wzajemnie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c) w przypadku, gdy jeden z podmiotów (nabywca, zbywca) jest osobą fizyczną a drugi osobą prawną:
- osoba fizyczna nie posiada co najmniej 20 % kapitału osoby prawnej lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organie osoby prawnej lub gdy we władzach zarządzających osoby prawnej nie są osoby będące we władzach drugiego podmiotu, lub gdy we władzach zarządzających osoby są udziałowcy lub akcjonariusze drugiego podmiotu posiadający co najmniej 20% udziałów lub akcji,
- osoba fizyczna nie pozostaje z członkiem organu zarządzającego osoby prawnej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 5

1. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje
w przypadku, gdy przed upływem trzech lat, o których mowa w § 3 ust. 1, w budynku lub jego części podlegającej zwolnieniu:
1) zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej
2) zmieniono przedmiot działalności gospodarczej na taki, który nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia.
2. Przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających utratę prawa do zwolnienia. Prawo do zwolnienia ustaje
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały warunki powodujące utratę prawa do zwolnienia od podatku.§ 6

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006).
3. Zwolnienie nie ma zastosowania do:
1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców ;
4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;
7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;
8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

§ 7

1. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy de minimis obowiązany jest do złożenia organowi:
1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
2) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. Podatnik korzystający ze zwolnienia, w czasie trwania zwolnienia składa organowi podatkowemu:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, którą otrzymał w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
2) informacji o każdej innej otrzymanej pomocy publicznej (nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały.

§ 8

Traci moc uchwała nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r., Nr 82, poz. 2162, zmiana Nr 115, poz. 2685).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2013 roku.
2. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie również do zdarzeń zaistniałych przed dniem jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy podatnik złożył organowi podatkowemu, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, DN-1 Deklarację na podatek od nieruchomości lub
IN-1 Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wynikających z uchwały, o której mowa w § 8, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/336/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami) w art. 7 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie gminy, która w drodze uchwały wprowadza te zwolnienia.
Rada Miejska Leszna korzystała już wcześniej z przewidzianej wyżej kompetencji skutkiem czego było wprowadzenie od roku 2005 zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Leszna.
Obecnie obowiązuje Uchwała Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr IX/85/2007 z dnia 31 maja 2007 roku. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi powstałymi w toku jej stosowania Prezydent Miasta Leszna proponuje przyjęcie nowej uchwały, która wprowadza nowe zapisy oraz doprecyzowuje ich dotychczasowe brzmienie.
Proponowane zwolnienie, podobnie jak w uchwale obowiązującej dotychczas, dotyczyć będzie zarówno nowo wybudowanych jak i nowo nabytych budynków lub ich części, będących własnością przedsiębiorcy i wykorzystywanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W niniejszej uchwale w paragrafie 1 definiuje się pojęcie „nowo wybudowanych budynków lub ich części”. Rozszerza się również krąg przedmiotów opodatkowania, do których zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Oprócz istniejących uprzednio wyłączeń (budynki lub ich części związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości i stacji paliw) wprowadza się nowe ograniczenie, które dotyczy budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne (użytkowanie, zastaw, najem, dzierżawa lub inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą) w rozumieniu art. 336 ustawy Kodeks Cywilny. Na skutek takiego zapisu nie będą zwolnione od opodatkowania budynki lub ich części, w których działalność gospodarczą prowadzą podmioty nie będące podatnikami podatku od nieruchomości od tych przedmiotów opodatkowania.
W odniesieniu do nowo nabytych budynków lub ich części wprowadzono zapis skutkujący tym, że zwolnieniem objęte będą nowo nabyte budynki lub ich części, w których przed dniem ich nabycia prowadzona była już działalność gospodarcza. Warunkiem jest ażeby rozpoczęcie tej działalności nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem nabycia.
Ponadto, zwolnieniu podlegać będą również w całości nowo wybudowane lub nabyte budynki lub ich części, które znajdują się we współwłasności w częściach ułamkowych przedsiębiorcy i osób trzecich lub we wspólności ustawowej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i małżonka przedsiębiorcy, jeżeli w całości są one związane z faktycznym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
W uchwale określono również warunki, których spełnienie jest konieczne do uzyskania zwolnienia. Dotychczas do zastosowania zwolnienia koniecznym było dla nowo wybudowanych budynków lub ich części spełnienie w jednym roku dwóch warunków tj. zakończenie budowy budynku oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym budynku. Nowe uregulowania zawarte w punkcie 2 i 3 paragrafu 3 uchwały, umożliwiają skorzystanie z tego zwolnienia także w sytuacji, gdy warunki konieczne do tego zwolnienia zostały spełnione w roku innym niż rok podatkowy. Takim zapisem uchwałodawca wychodzi naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy wcześniej z uwagi na niemożność spełnienia powyższych warunków nie mogli skorzystać ze zwolnienia w roku zakończenia budowy. Po zmianie zwolnienie należeć się będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie rozpoczęto w tych przedmiotach opodatkowania prowadzenie działalności gospodarczej. Przypadkiem szczególnym jest sytuacja, gdy zakończenie budowy nastąpi w miesiącu grudniu, a rozpoczęcie działalności gospodarczej w styczniu następnego roku. Okres zwolnienia liczyć się będzie wówczas od dnia 1 stycznia tego roku, w którym rozpoczęto działalność.
Paragraf 4 określa dodatkowe warunki konieczne do uzyskania zwolnienia. Podatnik obowiązany jest miedzy innymi udokumentować brak zaległości należnych Miastu Leszno (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego).
W paragrafie 5 określono, kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia oraz obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie.


Obecna uchwała jak i poprzednia ma charakter pomocy de minimis. Regulacje prawne dotyczące tej pomocy objęte są ustawą z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. nr 59, poz. 404 ze zmianami). W ustawie tej określono obowiązki dla podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną. Sprecyzowane one zostały w paragrafie 7 uchwały. Ponadto, mając na uwadze art. 7 ust.3 wyżej wymienionej ustawy, projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag.
Proponowane zwolnienie adresowane jest do nowych inwestorów i przedsiębiorców już działających w Lesznie. Ma ono stanowić zachętę ekonomiczną do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta. Zwolnienie to jest zadaniem przyjętym do realizacji w Strategii Rozwoju Leszna (Cel I – Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego).Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.