Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 335
Numer sesji: 21
Rok: 2012
Uchwała Nr XXI/335/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,69 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 6,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 333, poz. 5651).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2013.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/335/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Górne granice stawek podatku na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2012 wzrosły o wskaźnik 4 %.
Prezydent Miasta Leszna proponuje, począwszy od 2013 roku, zwiększyć obowiązujące w Mieście Leszno stawki do wysokości podanych w tabeli poniżej:

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:
• grunty, budynki lub ich części – od 1 m2 powierzchni
• budowle – od wartości

Stawka na 2012r. Propono-wana stawka na 2013r. Wzrost stawki o: Wskaźnik
wzrostu Górna
stawka na 2013r.
1 2 3 4 5 6
1) od gruntów a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł 0,69 zł 0,01 zł 1,47 % 0,88 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,13 zł 4,30 zł 0,17 zł 4,12 % 4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł 0,21 zł 0,01zł 5,00 % 0,45 zł
2) od budynków lub ich części a) mieszkalnych 0,58 zł 0,60 zł 0,02 zł 3,45 % 0,73 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,88 zł 19,26 zł 0,38 zł 2,01 % 22,82 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,67 zł 10,06 zł 0,39 zł 4,03 % 10,65 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł 4,63 zł 0,18 zł 4,04 % 4,63 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f 6,44 zł 6,70 zł 0,26 zł 4,04 % 7,66 zł
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,89 zł 7,17 zł 0,28 zł 4,06 % 7,66 zł
3) od budowli 2 % 2 % - - 2 %


Proponowane stawki są niższe od stawek określonych przez Ministra Finansów, z wyjątkiem stawki od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych, która jest równa stawce maksymalnej Ministra Finansów na rok 2013.
Obowiązujące stawki na rok 2012 z wyjątkiem stawek wymienionych w punkcie 1 lit. a i w punkcie 2 lit. b zostały przeliczone wg wskaźnika 4 %, z tym, że ze względu na zaokrąglenia kwot faktyczny wskaźnik wzrostu jest inny – wykazano go w kolumnie 5 powyższej tabeli. Wyjątek stanowią stawki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeliczone o wskaźnik 2%.
Skutki obniżenia górnych stawek, wg stanu ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2012 r. wyniosą 5.363.858 zł. Podwyższenie stawek spowoduje zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 495 826 zł.
Opracował:
Wydział Dochodów i WindykacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.