Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/334/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Uchwa??a Nr XXI/334/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Numer uchwa??y: 334
Numer sesji: 21
Rok: 2012
Uchwała Nr XXI/334/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 przyjętej Uchwałą nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach:
1. Załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/334/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2012 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia Nr 381/2012 z dnia 26 września 2012 roku,
 zarządzenia Nr 400/2012 z dnia 15 października 2012 roku,
 zarządzenia Nr 425/2012 z dnia 25 października 2012 roku,
 uchwały Nr XXI/333/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 uchwały Nr XXI/334/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023.

2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o kwotę 160.252 zł w 2012 roku, 141.374 zł w 2013 roku oraz 24.142 zł w 2014 roku polegających na:
 zmniejszeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 62.713 zł w roku 2012 oraz zwiększeniu o kwotę 86.759 zł w roku 2013 i o kwotę 7.747 zł w roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju”,
 wprowadzeniu nowego zadania pn.” Globalne ubóstwo i my” w celu wspierania uczniów z rodzin ubogich. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kształtuje się w następujący sposób - limit wydatków dla roku 2012 wynosi 65.580 zł, a dla roku 2014 wynosi 16.395 zł, natomiast limit zobowiązań do kwoty 81.975 zł,
 zmniejszenie o kwotę 24.615 zł limitu wydatków w roku 2012 i tym samym zwiększenie o kwotę 24.615 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna”,
 wprowadzeniu nowego zadania pn. ”Wychowanie wodne” i określeniu limitu wydatków o kwotę 37.000 zł w roku 2012 i o kwotę 30.000 zł w roku 2013 oraz limitu zobowiązań,
 zwiększeniu o kwotę 18.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 127.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych”.

3. zmniejszeniu przedsięwzięć majątkowych o kwotę 4.496.477 zł w 2012 roku oraz 1.917.500 zł w 2013 roku polegających na:
 zmianie źródeł finansowania na kwotę 2.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
 zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 4.157.977 zł w roku 2012 oraz o kwotę 2.000.000 zł w roku 2013, a także zmniejszeniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna Trasa W-Z”,
 zmniejszenie o kwotę 82.500 zł limitu wydatków w roku 2012 i tym samym zwiększenie o kwotę 82.500 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 100.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 300.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
 zmianie źródeł finansowania na kwotę 400.000 zł dla przedsięwzięcia pn.”Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
 zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 576.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań, a także zmianie źródeł finansowania na kwotę 500.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa lokali socjalnych”,
 zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 120.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 20.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 20.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2009-2012”.

4. zmianie sytuacji finansowej Miasta Leszna polegającej na:
 zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 zł,
 zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 229.710 zł, wynikającą z uruchomienia XI emisji obligacji w 2012 roku oraz kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.