Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Postanowienie o odmowie dopuszczenia Leszczy??skiego Stowarzyszenia Handlowc??w ??Star??wka? do udzia??u w post?powaniu w sprawie wydania decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie Centrum Handlowo- Us??ugowego ??Galeria Goplana?, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : D?browskiego, Niepodleg??o??ci, Kr??lowej Jadwigi, Kr??tkiej i Wr??blewskiego.

Postanowienie o odmowie dopuszczenia Leszczy??skiego Stowarzyszenia Handlowc??w ??Star??wka? do udzia??u w post?powaniu w sprawie wydania decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie Centrum Handlowo- Us??ugowego ??Galeria Goplana?, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : D?browskiego, Niepodleg??o??ci, Kr??lowej Jadwigi, Kr??tkiej i Wr??blewskiego.

Numer dokumentu: GK-O.6220.20.2011
Rok: 2012

                                                                                                  Leszno dnia 19.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
strony postępowania o wydaniu postanowienia odmawiającego dopuszczenia Leszczyńskiego Stowarzyszenia Handlowców „Starówka” do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo- Usługowego „Galeria Goplana”, które zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : Dąbrowskiego, Niepodległości, Królowej Jadwigi, Krótkiej i Wróblewskiego.
Z treścią postanowienia Strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.
Na niniejsze postanowienie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.