Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Remont ogrodzenia i chodnik??w oraz budowa instalacji o??wietlenia szkolnego boiska sportowego III Liceum Og??lnokszta??c?cego przy pl. Tadeusza Ko??ciuszki nr 5 w Lesznie.

Remont ogrodzenia i chodnik??w oraz budowa instalacji o??wietlenia szkolnego boiska sportowego III Liceum Og??lnokszta??c?cego przy pl. Tadeusza Ko??ciuszki nr 5 w Lesznie.

Data publikacji: 17.10.2012
Termin sk??adania ofert: 31.10.2012

Numer ogłoszenia: 403922 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogrodzenia i chodników oraz budowa instalacji oświetlenia szkolnego boiska sportowego III Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Tadeusza Kościuszki nr 5 w Lesznie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) remont ogrodzenia frontowego terenu szkoły, wykonanego z ażurowych segmentów stalowych o wysokości 125 cm i długości 30,58 m, na cokole murowanym oraz furtki o szerokości 1,0 m; 2) remont chodników prowadzących do wejścia na teren szkoły i do budynku; 3) remont podestu wejściowego do budynku szkoły; 4) budowa instalacji oświetlenia szkolnego boiska sportowego polegająca na ułożeniu 202 m linii kablowych, montażu 4 słupów o wysokości 10 m z poprzeczkami i 15 opraw oświetlenia zewnętrznego; 5) wymiana 3 opraw oświetlenia zewnętrznego zamontowanych na budynkach szkoły 6) wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadowych;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2, 45.23.32.53-7, 45.31.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) wadium na wykonanie pierwszej części zamówienia 2000,00 zł 2) wadium na wykonanie drugiej części zamówienia 1000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: a) w przypadku składania oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia - remoncie lub budowie ogrodzeń i chodników o wartości łącznej co najmniej 80 000,00 zł. b) w przypadku składania oferty na wykonanie drugiej części zamówienia - budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł.;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji: a) kierownika budowy instalacji oświetlenia zewnętrznego w przypadku składania oferty na wykonanie drugiej części zamówienia, b) kierownika robót budowlanych w przypadku składania oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy: 1) dla pierwszej części zamówienia Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł., słownie : sto tysięcy złotych, 2) dla drugiej części zamówienia Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000 zł., słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia. b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 3) wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego; 4) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 6) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót; 7) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 8) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 9) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę), 10) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont ogrodzenia oraz chodników prowadzących do budynku i terenu III Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Tadeusza Kościuszki nr 5 w Lesznie,.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) remont ogrodzenia frontowego terenu szkoły, wykonanego z ażurowych segmentów stalowych o wysokości 125 cm i długości 30,58 m, na cokole murowanym oraz furtki o szerokości 1,0 m; 2) remont chodników prowadzących do wejścia na teren szkoły i do budynku; 3) remont podestu wejściowego do budynku szkoły; 4 wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.34.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa instalacji oświetlenia szkolnego boiska sportowego III Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Tadeusza Kościuszki nr 5 w Lesznie..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) budowa instalacji oświetlenia szkolnego boiska sportowego polegająca na ułożeniu 202 m linii kablowych, montażu 4 słupów o wysokości 10 m z poprzeczkami i 15 opraw oświetlenia zewnętrznego; 2) wymiana 3 opraw oświetlenia zewnętrznego zamontowanych na budynkach szkoły.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2012-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.