Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynk??w Urz?du Miasta Leszna przy Al. Jana Paw??a II 21 i 23?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynk??w Urz?du Miasta Leszna przy Al. Jana Paw??a II 21 i 23?

Data publikacji: 10.10.2012r
Termin sk??adania ofert: ------

OR – A.271.07.2012                                             Leszno, dnia 10 października 2012 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 i 23”
 
1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:  
       Oferta Nr 1 - ENTEC Sp. z o.o.
                            ul. Krzemieniecka 60A, 54 – 613 Wrocław
       Cena ofertowa: 162.010,56 zł brutto  
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oferta ww. Wykonawcy została odrzucona z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie trzech dni nie wyraził zgody na poprawienie omyłek. Ponadto niezależnie od odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy został wykluczony, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający opłacenie polisy OC został opłacony po terminie składania ofert tj. dnia 25 października 2012 roku. Poza tym dokumenty i wyjaśnienia, złożone na wezwanie Zamawiającego, zostały przedłożone w niezgodnej z wezwaniem formie tj. za pomocą faksu. Oczywiście uzupełnienie oferty i wyjaśnienia byłyby możliwe do złożenia w formie faksu, ale tylko i wyłącznie, gdy ich pisemne potwierdzenie dotarłoby do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, co w tym przypadku nie miało miejsca.
      Oferta Nr 2 -   VERTUS Henryk Pęcherz
                             ul. Kolejowa 29, 98 – 300 Wieluń
                             Cena ofertowa: 260.124,15 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta Nr 3 -   Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk
                       ul. Święciechowska 21a, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 165.163,24 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają      wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany     Wykonawca: Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk, ul. Święciechowska 21a, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a zaoferowana cena jest niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 
 
                                                                                        Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.