Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XX/326/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieru-chomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Nowy Rynek.

U C H W A ? A Nr XX/326/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieru-chomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Nowy Rynek.

Numer uchwa??y: 326
Numer sesji: 20
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XX/326/2012

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieru-chomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Nowy Rynek.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-ruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.

Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Panią Łucją Pol dotychcza-sowym dzierżawcą, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o po-wierzchni 4.673 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna ,oznaczonej działką nr 215/1 ark. mapy 47 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr PO1L/00023018/6, która wykorzystywana jest jako plac targowy, na okres do dnia 30 września 2013 roku.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XX/326/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieru-chomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Nowy Rynek.
Umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.673 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 215/1 ark. mapy 47, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczys-tych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00023018/6, zawarta została z Panią Łucją Pol, w dniu 1 sierpnia 2009 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 2012 r., w celu prowadzenia targowiska miejskiego.
Pierwsza umowa pomiędzy Miastem Lesznem a dotychczasowym Dzierżawcą na prowadzenie targowiska została zawarta w dniu 7 stycznia 1991 r. Wcześniej targo-wisko na przedmiotowym terenie było prowadzone przez PSS „Społem”.
Dzierżawca na własny koszt dokonał ogrodzenia przedmiotowego terenu oraz utrzy-muje porządek na dzierżawionym terenie jak i przyległym. Pani Pol nadal zaintere-sowana jest dzierżawą terenu i prowadzeniem targowiska. W związku z powyższym złożyła wniosek z prośba o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na przedmiotowy grunt w celu prowadzenia targowiska.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie cen-trum Leszna – część A, przedmiotowy teren położony jest w jednostce bilansowej 158Pm/U i stanowi teren placu miejskiego z towarzyszącymi usługami (Uchwała nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012r.).
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospo-darce nieruchomościami art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a w odniesieniu do nieru-chomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat wymaga zgody Rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.