Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XX/325/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: obni??enia wysoko??ci pierwszej raty ceny sprzeda??y nieruchomo??ci po??o??onej przy ul. Kosmonaut??w, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Centralnej Szko??y Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.

U C H W A ? A Nr XX/325/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: obni??enia wysoko??ci pierwszej raty ceny sprzeda??y nieruchomo??ci po??o??onej przy ul. Kosmonaut??w, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Centralnej Szko??y Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.

Numer uchwa??y: 325
Numer sesji: 20
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XX/325/2012

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: obniżenia wysokości pierwszej raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy
ul. Kosmonautów, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Centralnej
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.


Na podstawie § 10 ust.2 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1014 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się wysokość pierwszej raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, objętej księgą wieczystą PO1L/00030316/7, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie do wysokości 1/10 ceny sprzedaży.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu następującym po dniu wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E :

do Uchwały Nr XX/325/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie: obniżenia wysokości pierwszej raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy
ul. Kosmonautów, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Centralnej
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.Zgodnie z treścią § 10 ust.2 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 r. przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym wysokość pierwszej raty z tytułu sprzedaży nieruchomości podlegającej uiszczeniu przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, Rada może obniżyć z 50% ceny na niższą.
Okres spłaty cena sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym nie może być dłuższy niż 10 lat.
Centralna Szkoła Szybowcowa czyni starania o nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, objętej księga wieczystą nr PO1L/00030316/7 z przeznaczeniem na cele oświatowe w zakresie szkolenia lotniczego niezwiązane z działalnością zarobkową. Z tytułu nabycia CSS zobowiązana będzie do uiszczenia ceny sprzedaży z uwzględnieniem 95% bonifikaty, na udzielenie której Rada wyraziła zgodę w uchwale Nr XIX/295/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. .
Aktualna wartość nieruchomości przewidzianej do zbycia na rzecz CSS określona w operacie szacunkowym z dnia 26.01.2012 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 16 514 130,00 zł i według tej wartości, po zastosowaniu 95% bonifikaty, cena odpowiadałaby kwocie 825 706,50 zł. Uiszczenie przez Szkołę jednorazowo kwoty ceny sprzedaży w takiej wysokości mimo zastosowania bonifikaty jest dla niej dużym wydatkiem dlatego zamierza skorzystać z możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. Jednakże uiszczenie pierwszej raty ceny sprzedaży w wysokości 50% ceny jest również dla Szkoły trudne do zrealizowania.
Wobec powyższego proponuję obniżenie pierwszej raty do wysokości 1/10 ceny sprzedaży w/w nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej.
Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.