Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XX/324/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

U C H W A ? A Nr XX/324/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 wrze??nia 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 324
Numer sesji: 20
Rok: 2012


U C H W A Ł A Nr XX/324/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008
roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna
( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1014 ze zmianami) zmienia się
§ 10 w ten sposób, że dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„ 2. Wysokość pierwszej raty, o której mowa w ust.1 pkt 2 Rada Miejska może obniżyć w uchwale wyrażającej zgodę na udzielenie bonifikaty lub odrębnej uchwale”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XX/324/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku
zmieniającą uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.W uchwale Nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna w § 10 Rada Miejska Leszna określiła zasady płatności w ratach ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. Przy takim sposobie płatności pierwsza rata ceny podlega uiszczeniu w wysokości 50% ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Okres spłaty rat nie może być dłuższy niż 10 lat.
Powyższa zasada zawarta w uchwale Rady oparta jest na warunkach wynikających z przepisu art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), który umożliwia nabywcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej zapłatę ceny sprzedaży w ratach, w czasie nie dłuższym niż 10 lat.
Jednakże w/w przepis nie określa wysokości rat tylko ogranicza czasowo termin ich spłaty.
Często zdarza się, że nabywcy nieruchomości są zainteresowani płatnością ceny sprzedaży w ratach, z których wysokość pierwszej raty byłaby mniejsza niż 50% ceny. Zapłata przez nabywcę nieruchomości ceny sprzedaży w ratach przy możliwości obniżenia wysokości pierwszej raty, której uiszczenia należy dokonać przed zawarciem umowy przenoszącej własność, stworzy zainteresowanym nabywcom korzystniejsze warunki do nabycia nieruchomości i jej właściwego zagospodarowania.
Zmiana wysokości pierwszej raty ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej polegająca na jej obniżeniu następowałaby w odrębnej uchwale Rady.
Wobec powyższego wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.