Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/323/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: regulaminu przewozu os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Uchwa??a Nr XX/323/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: regulaminu przewozu os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Numer uchwa??y: 323
Numer sesji: 20
Rok: 2012


Uchwała Nr XX/323/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – „Prawo przewozowe” (jednolity tekst Dz.U z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ze zmianami), art. 4 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1
Zasady ogólne

1. Uchwała ustala regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt obowiązujący w komunikacji miejskiej na terenie miasta Leszna oraz na terenie gmin z którymi Miasto Leszno zawarło porozumienia w zakresie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt jest zbiorem praw i obowiązków dla:
a) operatora,
b) pasażera,
c) obsługi pojazdu,
d) kontroli biletów.
3. Wysokość opłat za przejazd oraz przewóz bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Operatora określają odrębne przepisy uchwalone przez Radę Miejską Leszna.
4. Do przejazdu autobusami upoważniają tylko aktualne bilety operatora, a w szczególności:
1. Bilety jednorazowe o wartości zgodnej z taryfą, które należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu.
2. Bilety jednorazowe o wartości zgodnej z taryfą, zakupione u kierowcy w autobusie, nie podlegają kasowaniu i są ważne tylko na kursie, na którym zostały zakupione.
3. Bilety okresowe:
a) miesięczne imienne,
b) dekadowe imienne,
c) miesięczne na okaziciela,
d) dekadowe na okaziciela
5. Bilet zabrudzony lub zniszczony jest nieważny.

§ 2
Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator zobowiązany jest do opublikowania w autobusach informacji o aktualnej taryfie opłat, informacji o zasadach korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz o wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
2. Operator zobowiązany jest do umieszczania na przystankach rozkładów jazdy.
3. Operator zobowiązany jest do prowadzenia w autobusach komunikacji miejskiej sprzedaży biletów jednorazowych. Opłatę za przejazd osób, bagażu i zwierząt należy uiszczać kwotą odliczoną. Zakup biletu może nastąpić wyłącznie podczas postoju autobusu na przystanku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu uzyskania pomocy kierowca autobusu ma prawo zatrzymać autobus i wezwać funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych, względnie zjechać z trasy i podjechać do najbliższego posterunku Policji lub Straży Miejskiej.
5. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, zmiany kierunku jazdy spowodowane siłą wyższą, zarządzeniem organów dotyczącym ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 3
Prawa i obowiązki Pasażera

1. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu jest dozwolone wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu autobusu. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z autobusu innym pasażerom.
2. Zabrania się w autobusie palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania pokarmów mogących zabrudzić współpasażerów i wnętrze autobusu.
3. Dla bezpieczeństwa pasażerowie zajmujący miejsca stojące w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
4. Zabrania się pasażerowi przebywania w kabinie kierowcy.
5. Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie przez cały czas trwania jazdy ważny bilet i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
6. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego już biletu innej osobie, jak również
korzystać z biletu otrzymanego od innej osoby.
7. Pasażer korzystający z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów ważny dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
8. Pasażer odpowiada za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub przystanku komunikacyjnego.
9. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tego pojazdu posiadającym ważny bilet na przejazd przysługuje prawo kontynuowania podróży pojazdem zastępczym z tym samym biletem.

§ 4
Prawa i obowiązki Obsługi pojazdu

1. Zabrania się kierowcy prowadzenia rozmowy w czasie jazdy.
2. Kierowca po zakończeniu czynności związanych z zakończeniem kursów (podczas ich wykonywania pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać niezwłocznie na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe.
3. Obsługa autobusu może odmówić przewozu lub usunąć z autobusu osoby:
a) nietrzeźwe,
b) wzbudzające odrazę,
c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) zagrażających bezpieczeństwu pasażerów ich mieniu oraz mieniu operatora,
e) nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawnych.

§ 5
Prawa i obowiązki w zakresie kontroli biletów

1. Przy wykonywaniu kontroli biletów można korzystać z kontrolerów biletów lub firm kontrolerskich.
2. Osoba kontrolująca musi legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Identyfikator powinien zawierać następujące informacje:
a) nazwę operatora,
b) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
c) zdjęcie kontrolującego,
d) zakres upoważnienia,
e) okres ważności,
f) pieczęć i podpis wystawcy (operatora).
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontrolujący powinien pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową.
4. Kontroler biletów ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego w przypadku odmowy zapłacenia należności.
5. Kontroler biletów ma obowiązek w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub Straży Miejskiej celem podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
6. Kontroler biletów w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony ma obowiązek zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust 5 do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolującego.
8. Zakończenie kontroli biletowej musi nastąpić najpóźniej tuż po zatrzymaniu autobusu na kolejnym przystanku.

§ 6
Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bezpłatnie bagaż podręczny za który uważa się wózek dziecięcy przy przewożeniu dzieci do lat 4, wózki inwalidzkie, zwierzęta domowe trzymane na kolanach, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom oraz psy będące przewodnikami osób ociemniałych.
2. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. Opłacie za przewóz podlega każda sztuka bagażu ręcznego, którego wymiary przekraczają 60 cm x 40 cm x 20 cm. W tym przypadku obowiązuje skasowanie biletu oddzielnie za każdą sztukę bagażu.
4. Zabrania się przewozu w autobusach przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała względnie odzieży, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd /rowery, ostre narzędzia, otwarte naczynia ze smarami, farbami, itp./ oraz broni palnej itp.
5. Przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką opiekuna - pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, a opiekun psa posiada aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie.
6. Nadzór na przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

§ 7
Odwołania, skargi i wnioski

1. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje kierownik jednostki upoważnionej do kontroli biletów.
2. Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 w siedzibie operatora.§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 10

Uchyla się uchwałę nr XI/115/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr XX/323/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


W związku nowelizacją ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – „Prawo przewozowe” oraz uchwaleniem ustawy o publicznym transporcie drogowym zachodzi konieczność dostosowania regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa do zapisów w/w aktów prawnych.
Opracował:
WGKiOŚ w LesznieInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.