Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XX/320/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie podzia??u Miasta Leszna na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer??w oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu

UCHWA?A NR XX/320/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie podzia??u Miasta Leszna na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer??w oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu

Numer uchwa??y: 320
Numer sesji: 20
Rok: 2012UCHWAŁA NR XX/320/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Na podstawie art. 418 § 2 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) i art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Leszna uchwala się, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się stałego podziału Miasta Leszna na 4 okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej Leszna. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XX/320/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nakłada na radę gminy obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy.
Zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 100 000 mieszkańców w skład Rady wchodzą radni w liczbie 23.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi.
Rada Gminy na wniosek Prezydenta Miasta dokonuje podziału na okręgi wyborcze, określa ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. W przypadku Miasta Leszna norma przedstawicielstwa wynosi 2726,39 (62 707:23). Normę przedstawicielstwa obliczono uwzględniając stan liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 roku.
Prezydent Miasta Leszna wnioskuje o podział miasta na 4 okręgi wyborcze, w tym trzy 6-cio mandatowe i jeden 5-mandatowy.

Powyższa propozycja podziału miasta na okręgi wyborcze na terenie Leszna jest zgodna z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy.
Opracował:
Maciej Dziamski
Sekretarz Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.