Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 318
Numer sesji: 20
Rok: 2012


Uchwała Nr XX/318/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice”.


§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy z Powiatem Leszczyńskim.
3. Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2013 w wysokości 2.700.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację w 2013 roku przez Powiat Leszczyński zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice”

W 2012 roku Powiat Leszczyński sfinansował opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej nr 6263P od skrzyżowania z droga krajową nr 12 w granicach miasta Leszna ( skrzyżowanie ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej, Portugalskiej ) do m. Pawłowice. Projekt ten obejmuje zatem swoim zakresem przebudowę w granicach miasta Leszna ul. Estkowskiego ( odcinek od skrzyżowania z DK12 do granicy miasta) i dalej w granicach powiatu ziemskiego dalszy ciąg tej drogi od granicy miasta do m . Pawłowice . Zaprojektowany zakres robót obejmuje oprócz wzmocnienia i poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6 m wybudowanie wzdłuż całego odcinka ścieżki rowerowej. Uzgodniono jednocześnie, że w ramach naboru wniosków na 2013r. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Miasto Leszno i Powiat złożą niezależne wnioski na dofinansowanie przebudowy tej drogi na swoich odcinkach.

W 2013 roku Powiat planuje przebudować odcinek od granicy miasta do m. Nowa Wieś o długości ca. 6,0 km i wartości szacunkowej 7,3 mln zł. Udzielenie pomocy finansowej zwiększa szanse Powiatu na otrzymanie dotacji w ramach przeprowadzanego konkursu .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.