Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/317/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zarz?dzenia na terenie Miasta Leszna poboru op??aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz okre??lenia wysoko??ci wynagrodzenia za inkaso.

Uchwa??a Nr XX/317/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zarz?dzenia na terenie Miasta Leszna poboru op??aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz okre??lenia wysoko??ci wynagrodzenia za inkaso.

Numer uchwa??y: 317
Numer sesji: 20
Rok: 2012Uchwała Nr XX/317/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Zarządza się na terenie Miasta Leszna pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.


§ 2

Wyznacza się jako inkasenta Starostwo Powiatowe w Lesznie.


§ 3

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od pobranych i wpłaconych kwot na rachunek organu podatkowego.


§ 4

Wpływy z tytułu pobranej opłaty skarbowej inkasent przekazuje na rzecz Miasta Leszna w całości, w systemie tygodniowym (pierwszy dzień roboczy po upływie tygodnia, w którym pobrano opłatę).


§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/317/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Rada Miejska Leszna dnia 25 stycznia 2007 r. podjęła uchwałę Nr V/32/2007 w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w której określiła 12-tu inkasentów opłaty skarbowej. Aktualnie tylko Starostwo Powiatowe w Lesznie pełni taką funkcję. Prezydent Miasta Leszna proponuje dostosować zapisy obowiązującej uchwały do stanu faktycznego.
Opracował:
Wydział Dochodów i WindykacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.