Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/316/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek op??aty targowej, termin??w p??atno??ci i sposobu jej poboru

Uchwa??a Nr XX/316/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek op??aty targowej, termin??w p??atno??ci i sposobu jej poboru

Numer uchwa??y: 316
Numer sesji: 20
Rok: 2012Uchwała Nr XX/316/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz., 613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 43 poz. 1123 z dnia 03 kwietnia 2006 r. ) zmienionej Uchwałą Nr XIX/291/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp., poz. 2953 z dnia 28.06.2012 r.) paragraf 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Obowiązki inkasenta pełnią:

a) C.H. „Manhattan” Sp. z o.o.
b) Łucja Pol
c) Przedsiębiorstwo JEM Jerzy Rymwid
d) Urząd Miasta Leszna”


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIEdo uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XX/316/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru


Rada Miejska Leszna dnia 2 lutego 2006 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/414/2006 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru, w której miedzy innymi określiła inkasentów opłaty targowej. W Uchwale Nr XIX/291/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru pomyłkowo wpisano w § 1 pkt 2 lit. d Przedsiębiorstwo JEM Jerzy Rymwid zamiast Urząd Miasta Leszna, stąd błąd ten należałoby skorygować.
Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.