Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/315/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Uchwa??a Nr XX/315/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Numer uchwa??y: 315
Numer sesji: 20
Rok: 2012
Uchwała Nr XX/315/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 przyjętej Uchwałą nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach:
1. Załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/315/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2012 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia Nr 272/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku,
 zarządzenia Nr 317/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku,
 zarządzenia Nr 336/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku,
 zarządzenia Nr 344/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
 uchwały Nr XX/314/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 uchwały Nr XX/315/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023.

2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o kwotę 347.906 zł w 2012 roku, 20.739 zł w 2013 roku oraz 17.219 zł w 2014 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 2 zł w roku 2012 i tym samym zmniejszeniu o kwotę 2 zł w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju”,
 zwiększeniu o kwotę 35.877 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
 zwiększeniu o kwotę 20.740 zł limitu wydatków w roku 2012 i o kwotę 20.740 zł limitu wydatków w 2013 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Pomoc dla każdego”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 290.739 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 548 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Miejski Program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 17.220 zł w roku 2014 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Usługa doradztwa energetycznego”,

3. zwiększeniu przedsięwzięć majątkowych o kwotę 2.374.283 zł w 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 1.964.109 zł w roku 2012 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 174 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozwiń skrzydła w biznesie”
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 400.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 10.000 zł w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014”,

4. aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich do faktycznego wykonania.Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.