Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/314/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XX/314/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 314
Numer sesji: 20
Rok: 2012

Uchwała Nr XX/314/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 3.667.768 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 3.667.768 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 293.183.329 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 186.324.620 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 106.858.709 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 257.131.530 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.051.799 zł”.

3. § 1 ust 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.044.038 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

4. § 1 ust 3 pkt 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.606.093 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

5. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 26.024.004 zł.”

6. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 319.275.229 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 188.294.718 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 130.980.511 zł”.

7. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 250.394.886 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 68.880.343 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 718.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

9. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.606.093 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

10. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 45.346.305 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.157.709 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

11. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 36.838.959 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.465.091 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.373.868 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.


12. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 161.995 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł.

13. § 13 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.364.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 210.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.164.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 286.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 494.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty środków od sponsora konkursu „Pomysł na biznes” w kwocie 2.500 zł przeznacza się na nagrody dla laureatów ww. konkursu w kwocie 2.500 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały”.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”

7. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.


§ 4

W uchwale nr XIX/288/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 w Załączniku nr 3 (zmiany w planie wydatków – zadania miasta) w dz. 750 rodz. 75075 § 3040 kwotę plan przed zmianami 0 zł, zastępuje się kwotą 2.000 zł, oraz kwotę plan po zmianach 2.460 zł zastępuje się kwotą 4.460 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/314/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 150 rozdz. 15013 o kwotę 4.846 zł z tytułu zrealizowanych wyższych wpływów dotacji z budżetu krajowego na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”. W latach 2010-2012 środki zapisane w umowie wpłynęły na rachunek budżetu,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 500 zł z tytułu wpływu środków od sponsora konkursu „Pomysł na biznes” (darowizna od SPINKO Sp. z o.o.) z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 460 zł z tytułu podatku VAT od wpłaty Enea Operator Sp. z o.o.,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 395.862 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku z przeznaczeniem na:
• zadania bieżące w kwocie 318.344 zł, z tego:
 opracowania planistyczne opracowania planistyczne w kwocie 290.739 zł. Kwota nie została wydana w przewidzianym terminie ze względu na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zgodności procedur planistycznych z przepisami prawa,
 wydatki na opracowania projektowe w kwocie 27.605 zł,
• zadania inwestycyjne w kwocie 77.518 zł, z tego:
 wydatki na Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 77.518 zł,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 753.510 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 56.468 zł z tytułu płatności ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”. W latach 2010-2012 środki zapisane w umowie wpłynęły na rachunek budżetu,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 41.900 zł z tytułu zwiększonych dochodów planowanych przez Szkołę Podstawową nr 9, przedszkola oraz Gimnazjum nr 5 z tytułów: wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy sklepiku szkolnego, wpływów od rodziców za wyżywienie dot. prowadzonego letniego dyżuru i podwyższenia stawki żywieniowej,
g) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 39.892 zł z tytułu włączenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
h) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 326.038 zł z tytułu wpływu dotacji na refundację poniesionych wydatków dot. zrealizowanej inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Środki pochodzą z ościennych gmin, które podpisały porozumienia z Miastem Leszno w sprawie prowadzenia schroniska,
i) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływu dochodów z wynajmu terenu na zorganizowaną w dniu 13 czerwca 2012 roku Strefy Kibica.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
j) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.964.109 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 20.740 zł z tytułu dodatkowego dofinansowania w latach 2012-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Pomoc dla każdego” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.800 zł z tytułu zwiększonych dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 z tytułu zawartej umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace maturalne,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 154.499 zł z tytułu realizacji podpisanych porozumień z Miastem Poznań w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo wychowawczej,
d) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 313.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, z tego:
 kwota 300.000 zł na dotację przedmiotową,
 kwota 13.000 zł na dotację na inwestycje z przeznaczeniem na budowę 3 nowych wiat przystankowych,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. modernizacji Al. 21 Października. Zadanie początkowo zapisano w planie Miejskiego Zakładu Zieleni, a realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 290.739 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku,
d) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 27.605 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzaną dokumentacją budowlaną na budowę nawierzchni jezdni, oświetlenia i odwodnieniem w sięgaczu ul. Kiepury wraz z drogą wewnętrzną-serwisową wzdłuż istniejących NZOZ-ów. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Pomysł na biznes”. Środki pochodzą z darowizny od SPINKO Sp. z o.o. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 460 zł z tytułu podatku VAT od wpłaty Enea Operator Sp. z o.o.,
f) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, z tego:
 przez drużynę koszykówki „Tęcza” (kwota 30.000 zł),
 przez SSA Unia Leszno (kwota 100.000 zł),
g) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 131.382 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 154.499 zł z tytułu włączenia dotacji od Miasta Poznań na realizację zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziału do związku międzygminnego pn.: „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
 zmniejszenie o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe,
 zmniejszenie o kwotę 84.079 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”, z tego: z tytułu zmniejszenia dochodów w wysokości 51.622 zł i zwiększenia wydatków w wysokości 32.457 zł,
 zmniejszenie o kwotę 313.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 zwiększenie o kwotę 326.038 zł z tytułu wpływu dotacji na refundację poniesionych wydatków dot. zrealizowanej inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”,
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską,
 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego,
 zmniejszenie o kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 41.900 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wodę, środki czystości, wyżywienie przez Szkołę Podstawową nr 9, przedszkola oraz Gimnazjum nr 5. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 22.140 zł z tytułu oszczędności na zadaniu pn.: „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich” dot. Przedszkola Nr 11,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z Miasta Leszno do przedszkoli na terenie innych gmin,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 384.000 zł i w rozdz. 80110 o kwotę 14.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 14.661 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do zaktualizowanej liczby uczniów, jak również nie otwarciem przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. szkoły typu gimnazjum,
l) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85153 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską w ramach realizowanego „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
m) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 93.629 zł z przeznaczeniem na udział własny na realizację projektu pn.: „Daj sobie szansę” (kwota 93.081 zł) oraz wydatki związane z uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie (kwota 548 zł),
n) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85305 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dot. prowadzenia żłobka,
o) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 886.483 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 753.510 zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra „9” w kwocie 39.892 zł oraz wkład własny w wysokości 93.081 zł,
p) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 32.457 zł, z tego klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 28.065 zł i klasyfikowane z czwartą cyfrą "9" w wysokości 4.392 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”. W latach 2010-2012 środki zapisane w umowie wpłynęły na rachunek budżetu. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych. Zwiększenie dotyczy rozliczenia projektu i zachowania proporcji ponoszenia wydatków w klasyfikacji z czwartą cyfrą „7” i czwartą cyfrą „9”,
q) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 250.000 zł środków zaplanowanych w planie Miejskiego Zakładu Zieleni na zadanie dot. modernizacji Al. 21 Października. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji i ww. kwotę przenosi się do dz. 600 rozdz. 60016,
r) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziału do związku międzygminnego pn.: „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 77.518 zł z przeznaczeniem na realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych zadaniach. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku,
t) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
u) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 150.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w następujący sposób: zmniejszenie w poz. „przebudowa nawierzchni chodników” oraz zwiększenie w poz. „przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” z przeznaczeniem na modernizację placu manewrowego przed siedzibą OSP w Gronowie, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Gronowskiej,
• dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 2.554 zł w związku z przekazaniem budynku świetlicy należącego do Szkoły Podstawowej nr 5 pod zarząd Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację nieruchomości Urzędu Miasta dot. wykonania utwardzenia placu parkingowego przy ul. Wałowej,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju…..”,
• dz. 750 rozdz. 75075 i dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 3.594 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe i pochodne pracowników (m. in. w związku ze wzrostem składek ZUS) zatrudnionych do realizacji projekt pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”. Ww. wydatki stanowią koszt niekwalifikowany i klasyfikowane są z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych,
• dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 77.000 zł, z tego:
 w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 (budynek w Strzyżewicach)”. Modernizacja dotyczy zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na olejowe (kwota 32.000 zł),
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 12 dot. pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” (kwota 45.000 zł),
• dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 25.000 zł w celu zwiększenia wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla klubu młodzieżowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”,
• dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85219 na kwotę 7.000 zł o charakterze porządkującym w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup energii w Środowiskowym Domu Samopomocy (kwota 2.000 zł) oraz zakup usług pozostałych dot. utrzymania MOPR,
• dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 15.000 zł dot. budowy pomnika poświęconego „Matce Sybiraczce” (z artystą rzeźbiarzem zawarta zostanie umowa o dzieło oraz poniesione zostaną koszty transportu).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.964.109 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowę drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku,
b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie m. in. kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, rozmowy telefoniczne, środki czystości, opłaty za internet. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 22.140 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym dot. modernizacji okien w przedszkolu,
e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 2.913 zł oraz zmiany pomiędzy planami szkół na kwotę 143.019 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 440.426 zł oraz zmiany pomiędzy planami szkół na kwotę 18.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do zaktualizowanej liczby uczniów, jak również nie otwarciem przez Prywatny Zespół Szkół – H. Jóźwiak oraz Policealną Szkołę Wiliams wszystkich typów szkół,
f) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
g) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 548 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatu Leszczyńskiego dot. uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie (od dnia 1 września zwiększona została liczba uczestników o 1 osobę),
h) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 20.740 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pomoc dla każdego” przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z dodatkowym dofinansowania w latach 2012-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
i) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do zaktualizowanej liczby uczniów,
j) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Środki pochodzą z dotacji od Powiatu Leszczyńskiego,
k) zmiany pomiędzy źródłami finansowania zadania w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo wychowawczej w następujący sposób: środki zewnętrzne (zadanie powierzone) zwiększenie o kwotę 154.499 zł oraz środki własne zmniejszenie o kwotę 154.499 zł,
l) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.700 zł w planie Organizatora Pieczy Zastępczej o charakterze porządkującym.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 258/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 31.500 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.,
 zmianie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku nr FB-I.3111.192.2012.4, w następujący sposób:
• zmniejszenie dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 20.000 zł,
• zwiększenie dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852:
• rozdz. 85203 na kwotę 400 zł w celu wyodrębnienia środków za zakup usług pozostałych,
• rozdz. 85212 na kwotę 5.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup energii,
b) nr 272/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku polegających na zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.000 zł w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy,
c) nr 317/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 33.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012 roku z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie na remont dachu i malowanie pomieszczeń,
d) nr 336/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 75.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.000 zł dot. Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 258/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.437 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 44.142 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
b) nr 317/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 12.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.229.2012.5 z dnia 12 lipca 2012 roku z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) nr 336/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 26.140 zł o charakterze porządkującym budżet w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesznie,
d) nr 344/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 42.300 zł o charakterze porządkującym budżet w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 326.038 zł z tytułu wpływu dotacji na refundację poniesionych wydatków dot. zrealizowanej inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Środki pochodzą z ościennych gmin, które podpisały porozumienia z Miastem Leszno w sprawie prowadzenia schroniska.

8. Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych:
a) zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 344/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85406 w wysokości 40 zł o charakterze porządkującym budżet dotyczącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie,
b) niniejszą uchwałą polegających na:
 zwiększeniu o kwotę 154.499 zł z tytułu realizacji podpisanych porozumień z Miastem Poznań w zakresie realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo wychowawczej (dz. 852 rozdz. 85201),
 zwiększeniu o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym (dz. 854 rozdz. 85406).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2012” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 25.000 zł w celu zwiększenia wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla klubu młodzieżowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy” oraz zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską w ramach realizowanego „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmiany kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
 zwiększenie kwot zakupów inwestycyjnych,
 wprowadzenie zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 174 zł. Zwrot dotacji dotyczy projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie”. Środki na realizację wydatków inwestycyjnych wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2011 i nie zostały wykorzystane, stąd konieczność ich zwrotu w roku bieżącym,
 zmiany pomiędzy tytułami zadań dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 38.300 zł w następujący sposób: zmniejszenie poz. „modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę 38.300 zł z jednoczesnym zwiększeniem zakresu robót o modernizację magazynu książek w budynku w podwórzu oraz modernizację murku w pobliżu wejścia oraz zwiększenie poz. „zakup regałów” o kwotę 35.000 zł oraz wprowadzenie poz. „zakup i montaż wyświetlacza LED” w kwocie 3.300 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 zwiększenie wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.840 zł,
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerska w ramach realizowanego „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 10.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 1.964.109 zł,
 „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 400.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy” o kwotę 25.000 zł,
• „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 100.000 zł,
• „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 77.518 zł,
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich nr 3, 7, 11, 18, 19 i 21” o kwotę 22.140 zł,
• „Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Poniatowskiego na potrzeby Urzędu Miasta – opracowanie projektu” o kwotę 100.000 zł,
• „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 150.000 zł,
 wprowadzeniu następującego zadania:
• „Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 (budynek w Strzyżewicach)” w kwocie 32.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 801 rozdz. 80101:
• wprowadzeniu poz. „zakupy pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” w kwocie 45.000 zł.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 272/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 lipca 2012 roku polegających na zwiększeniu planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zmniejszenie tytułu inwestycyjnego poz. „modernizacja Parku 1000-lecia i Al. 21 Października” o kwotę 250.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy na poz. ”modernizacja Parku 1000-lecia” oraz zmiany w zakupach inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu poz. „zakup kosiarki bijakowej hydraulicznej do rowów” o kwotę 43.475 zł z jednoczesnym wprowadzeniem poz. „zakup mechanicznego sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenów zieleni”,
 Miejski Zakład Komunikacji poprzez zwiększenie poz. „budowa wiat przystankowych” o kwotę 13.000 zł,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zmianę nazwy zakupu inwestycyjnego z „zakup profesjonalnych torów kręglarskich z osprzętem oraz adaptacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ do przeprowadzenia Mistrzostw Świata Seniorów w Kręglach Klasycznych” na „„zakup profesjonalnych torów kręglarskich z osprzętem, adaptacja hali sportowo – widowiskowej TRAPEZ oraz Kręgielni przy ul. Strzeleckiej do przeprowadzenia Mistrzostw Świata Seniorów w Kręglach Klasycznych”.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 300.000 zł,
 zwiększenie dotacji przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000 zł,
 zwiększenie dotacji przekazanych powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 548 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 237.000 zł,
 zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 34.000 zł,
 zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł,
 zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 15.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł.

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 3.300 zł z tytułu wpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 9 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. (kwota 1.000 zł) oraz darowizny (kwota 2.300 zł) oraz w wysokości 40 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80103).

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zmniejszenie poz. „razem przychody” o kwotę 250.000 zł, „dotacje na inwestycje” o kwotę 250.000 zł, „razem koszty” o kwotę 250.000 zł oraz „koszty inwestycyjne” o kwotę 250.000 zł,
 Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” o kwotę 313.000 zł, „dotacje przedmiotowe” o kwotę 300.000 zł, „dotacje na inwestycje” o kwotę 13.000 zł, „razem koszty” o kwotę 313.000 zł, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 300.000 zł i „koszty inwestycyjne” o kwotę 13.000 zł.

18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 300.000 zł. Dotacja dla Zakładu po zmianach wynosi 3.200.000 zł i obejmuje: kwota 3.053.500 zł na przewozy w komunikacji miejskiej – 979.094 km rocznie oraz kwota 146.500 zł na przewozy osób niepełnosprawnych – 54.340 km rocznie.
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w związku ze zrealizowaną i przewidywaną do końca roku 2012 sprzedażą lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 115.757 m2 do 111.314 m2).

19. Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 258/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2012 roku polegających na zwiększeniu planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia związanego z ochroną wód pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna”.

20. Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 z jednoczesną zmianą tytułu załącznika „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wprowadzeniu planu wydatków dot. nowego projektu ze środków europejskich pn.: „Daj sobie szansę” w kwocie 886.483 zł,
 zwiększenie planu wydatków realizowanych projektów:
• „Pomoc dla każdego” o kwotę 20.740 zł ze środków europejskich oraz udział własny ze środków Funduszu Pracy o kwotę 3.660 zł,
• „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami” w kwocie 2 zł,
• „Rozwiń skrzydła w biznesie” o kwotę 36.051 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 1.964.109 zł.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.