Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/313/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XV/208/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2012

Uchwa??a Nr XX/313/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XV/208/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2012

Numer uchwa??y: 313
Numer sesji: 20
Rok: 2012Uchwała Nr XX/313/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XV/208/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/208/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2012 zmienionej uchwałą nr XVII/248/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2012 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,1187 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,6960 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 22,4590 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,7667 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 8,5556 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/313/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/208/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla:

1. Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2012 roku. Zmiana wynika ze zmniejszenia pracy przewozowej w komunikacji miejskiej o 36.378 km oraz zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 300.000 zł
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy w komunikacji miejskiej wynosi:
- przed zmianami 2,7116 zł na 1 wozokilometr
- po zmianach 3,1187 zł na 1 wozokilometr
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej za przewozy osób niepełnosprawnych pozostaje bez zmian.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami – 2.900.000 zł
 po zmianach – 3.200.000 zł.

2. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2012 roku. Zmiana wynika ze zrealizowanej i przewidywanej do końca 2012 roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmniejsza się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent.
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami – 21,6026 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach – 22,4590 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji przedmiotowej dla ww. Zakładu pozostaje bez zmian i wynosi 2.500.000 zł.


Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.