Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XIX/295/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y zabudowanej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Kosmonaut??w, w razie zbycia na rzecz Centralnej Szko??y Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.

UCHWA?A Nr XIX/295/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y zabudowanej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Kosmonaut??w, w razie zbycia na rzecz Centralnej Szko??y Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.

Numer uchwa??y: 295
Numer sesji: 19
Rok: 2012UCHWAŁA Nr XIX/295/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, w razie zbycia na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, oznaczonej działkami
nr 314/2 ark. mapy 144 o pow. 0,01.37 ha
nr 314/3 ark. mapy 144 o pow. 20,77.81 ha
o łącznej powierzchni 20,79.18 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00030316/7 jako własność Miasta Leszna, stanowiącej lotnisko Strzyżewice, w razie zbycia nieruchomości na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie w drodze bezprzetargowej na cele oświatowe w zakresie szkolenia lotniczego niezwiązane z działalnością zarobkową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIX/295/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej
nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, w razie zbycia
na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.Aeroklub Polski w Warszawie jest użytkownikiem nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Kosmonautów, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr nr 314/2 i 314/3 ark. mapy 144 o łącznej powierzchni 20,79.18 ha, na której znajduje się zabudowa portowo- administracyjna niezbędna do obsługi lotniska Strzyżewice stanowiąca integralną część lotniska.
Nieruchomością gruntową wraz z jej częściami składowymi tj. budynkami i urządzeniami dysponuje Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie, która dotychczas funkcjonowała jako terenowa jednostka Aeroklubu Polskiego w Warszawie. W wyniku uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego w marcu 2010 r. nastąpiła zmiana formuły prawnej tzn. powołano Centralna Szkołę Szybowcową jako terenową jednostkę z własną osobowością prawną, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000387892. Do zasadniczych zadań Centralnej Szkoły Szybowcowej AP należy szkolenie wysokiej klasy sportowców (zapewnienie trenerów oraz sprzętu), kształcenie szkoleniowców podstawowego i wyższego szczebla, szkolenie instruktorów szybowcowych, szkolenie instruktorów i trenerów sportu, szkolenie sędziów i komisarzy sportowych, zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogólnej dostępności, prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego, wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych, organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw, popularyzacja tradycji i sportów lotniczych, wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych, organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju sportów lotniczych, publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych, współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów.
Dochody z tej działalności jak również z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na działalność statutową Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie.
Aeroklub Polski w Warszawie zamierza wyposażyć Centralną Szkołę Szybowcową w Lesznie i przekazać na jej rzecz swój majątek, z którego Szkoła korzysta i realizuje swoje cele statutowe.
Aeroklub Polski ze swej strony deklaruje rezygnację z dalszego użytkowania przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkich roszczeń z nią związanych, jeżeli Centralna Szkoła Szybowcowa uzyska zapewnienie ze strony Miasta Leszna o sprzedaży nieruchomości na jej rzecz w drodze bezprzetargowej za cenę sprzedaży pomniejszoną o udzieloną za zgodą Rady bonifikatę.
W świetle w/cyt. art. 68 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami istnieje prawna możliwość udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących przedmiot zbycia w drodze bezprzetargowej, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m.in. osobom prawnym, które prowadzą działalność oświatową na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartymi w uchwale Nr XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod komunikację lotniczą- lotnisko, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa i obiekty związane z lotniskiem i jego obsługą. Natomiast uzupełniające przeznaczenie tego terenu stanowią parkingi, zieleń, istniejąca zabudowa mieszkaniowa, drogi wewnętrzne i obiekty infrastruktury technicznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 68 ust.2 ugn w razie, gdy osoba, której sprzedano nieruchomość, przed upływem 10 lat od daty ustanowienia tego prawa, dokona zbycia lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązana jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
Udzielona bonifikata zabezpieczona zostanie na rzecz Miasta Leszna poprzez zapisy w akcie notarialnym umowy sprzedaży, a mianowicie ustanowienie hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej ewentualny zwrot udzielonej bonifikaty z uwzględnieniem jej waloryzacji.
Zgodnie z wyceną nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Leonarda Janiaka określoną w operacie szacunkowym z dnia 26.01.2012 r. wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia wynosi 16 514 130,00 zł .
W związku z powyższym proponuję udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w razie zbycia na rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie z przeznaczeniem na cele oświatowe w zakresie szkolenia lotniczego niezwiązane z działalnością zarobkową.
Warunki stanowiące o treści umowy przyrzeczonej zostaną uprzednio zawarte w treści umowy przedwstępnej, która po jej parafowaniu przez wszystkie strony przekazana zostanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.


Opracował :
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.