Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/294/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne oraz zmiany uchwa??y Nr XXXVIII/456/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XIX/294/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne oraz zmiany uchwa??y Nr XXXVIII/456/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 294
Numer sesji: 19
Rok: 2012




Uchwała Nr XIX/294/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/456/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7; ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 48 poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku, według zasad ustalonych w §17 ust. 3 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r.

§2

W tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/456/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, wprowadza się następujące zmiany :
1) skreśla się wiersz „4”
2) wiersze : 5,6,7,8,9, otrzymują kolejną numerację : 4,5,6,7,8.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk





Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/294/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/456/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Z wnioskami o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna, zwrócili się najemcy tych mieszkań.
Przepisy art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy.
Zaproponowane w projekcie Uchwały bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zostały określone w oparciu o zasady ustalone w §17 ust. 3 Uchwały odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania (1 rok – 1% bonifikaty), wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie ( budynki wybudowane do 1945r. włącznie – 60%, budynki wybudowane
po 1945 – 45%) i dochodu najemcy, który nabywa lokal.
W przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż lokalu, udziela się bonifikaty w wysokości 40% od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu w 2011r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe wynosiło 3.075,27 zł (MP Nr 24, poz. 94 z 2012 r.)
Uchwałą Nr XXXVIII/456/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska Leszna wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 9-ciu lokali sprzedawanych na rzecz najemców.
Najemca lokalu wymienionego w wierszu 4 tabeli stanowiącej załącznik do w/w Uchwały, do końca roku 2011 nie nabył przedmiotowego lokalu na własność. Biorąc pod uwagę upływ czasu, cena sprzedaży lokalu wymieniona w kolumnie 4, jak również wysokość bonifikaty, która uzależniona jest m.in. od okresu zamieszkiwania najemcy i jego dochodu, uległy dezaktualizacji. Ponownie złożony wniosek najemcy, spowodował nowe postępowanie w przedmiocie ustalenia ceny sprzedaży lokalu i warunków jego zbycia.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami








Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.