Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie: utworzenia zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?

Uchwa??a Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie: utworzenia zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?

Numer uchwa??y: 292
Numer sesji: 19
Rok: 2012
Uchwała Nr XIX/292/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”


Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się utworzyć wraz z Gminą Bojanowo, Gminą Gostyń, Gminą Jutrosin, Gminą Krobia, Gminą Krzemieniewo, Gminą Krzywiń, Gminą Lipno, Gminą Miejska Górka, Gminą Osieczna, Gminą Pakosław, Gminą Pępowo, Gminą Pogorzela, Gminą Poniec, Gminą Rawicz, Gminą Rydzyna, Gminą Śmigiel, Gminą Święciechowa i Gminą Wijewo związek międzygminny pod nazwą :
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

§ 2

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

Do Uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”


Dla realizacji zadań własnych miast i gmin regionu leszczyńskiego powstała idea stworzenia związku międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.
Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego.
Nadto funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany, nowoczesny system gospodarki odpadami.

Mając powyższe na względzie Prezydent Miasta Leszna prosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.