Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/288/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XIX/288/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 288
Numer sesji: 19
Rok: 2012

Uchwała Nr XIX/288/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 14.183.386 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 1.816.614 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 16.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 288.226.704 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 183.536.830 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 104.689.874 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 254.587.570 zł i dochody majątkowe w kwocie 33.639.134 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 23.297.375 zł.”

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 314.318.604 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 185.041.618 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 129.276.986 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 247.697.762 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 66.620.842 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 42.442.514 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.154.115 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 36.720.411 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.337.543 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.382.868 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

8. § 4 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.091.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

9. § 5 pkt 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.517.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.300.000 zł
4) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.000.000 zł”.

10. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 438.735 zł,

2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł.

11. § 9 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.217.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 19.791.900 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.425.100 zł.”

12. § 10 pkt 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 14.217.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
8) zaciągnięcia kredytu do wysokości 16.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

13. § 13 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.364.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 200.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.164.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 286.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 486.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty środków od sponsora konkursu „Pomysł na biznes II” w kwocie 2.460 zł przeznacza się na nagrody dla laureatów ww. konkursu w kwocie 2.460 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


8. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale nr XVIII/276/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” w dz. 852 kwotę 15.960.183 zł, zastępuje się kwotą 15.960.176 zł, w rozdz. 85203 kwotę 567.007 zł zastępuje się kwotą 567.000 zł oraz kwotę ogółem 16.356.952 zł, zastępuje się kwotą 16.356.945 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/288/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 315.876 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 2.460 zł z tytułu wpływu środków od sponsora konkursu „Pomysł na biznes II” ENEA Operator Sp. z o.o.,
 zwiększenie o kwotę 313.416 zł z tytułu środków pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami”,
b) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 64.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 2.288.436 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.,
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 313.489 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.,
e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 2.172.610 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniu „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” dotyczy wydatków poniesionych w roku 2011,
f) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka”. Zwiększenie dot. podpisanego aneksu nr 6/3 do umowy nr C/313/07/207 z dnia 24.04.2012 r.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 14.046.670 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 1.953.330 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniu „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) z ul. Usługową”,
 zmniejszenie o kwotę 16.000.000 zł środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 629.535 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z pismem nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r.,
c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 128.544 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z pismem nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r.,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 410.800 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu ul. Estkowskiego na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej i Portugalską,
e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75832 o kwotę 2 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji równoważącej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z pismem nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę , z tego:
 zwiększenie o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Pomysł na biznes II”. Środki pochodzą od sponsora konkursu ENEA Operator Sp. z o.o.,
 zwiększenie o kwotę 334.310 zł, z tego: 313.416 zł środki pomocowe i 20.894 zł udział własny na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami”,
c) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 264.838 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 4.125.940 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniach inwestycyjnych,
 zmniejszenie o kwotę 3.360.002 zł z tytułu potwierdzenia przez Ministra Finansów kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 zwiększenia o kwotę 260.000 zł w związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Sportu i Rekreacji,
 zmniejszenie o kwotę 196.100 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i remonty,
 zmniejszeniem o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta,
 zmniejszenie o kwotę 115.000 zł na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej,
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy w zadaniach powiatu,
d) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z „Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki pochodzą z planowanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń dot. budowy pomnika,
f) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 70.000 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 130.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w zadaniach powiatu,
 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Aeroklubu Leszczyńskiego,
 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Uczniowskich Klubów Sportowych,
g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 30.000 zł w związku z potrzebą rozpisania konkursu na stworzenie miejskiego portalu wiedzy „Historia, tradycja i kultura Leszna i Ziemi Leszczyńskiej”,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 20.894 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju …..”.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 410.800 zł z przeznaczeniem na remont ul. Estkowskiego na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej i Portugalską. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej,
b) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 100.000 zł z przeniesienia z zadań miasta,
c) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 196.100 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego: dotacja podmiotową w kwocie 28.700 zł z przeznaczeniem na remonty oraz dotacja na inwestycje w kwocie 167.400 zł,


d) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację międzynarodowych imprez jeździeckich organizowanych w II półroczu 2012 roku.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 200/2012 z dnia 22 maja 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 9.100 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości,
 w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.400 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2012” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 64.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatków ww. kwotę przeznacza się na zadania związane z „Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 167.400 zł.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 28.700 zł,
 zwiększenie dotacji przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 167.400 zł,
 zwiększenie dotacji celowych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 230.000 zł,
 zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 80.892 zł,
 zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 85.000 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 z jednoczesną zmianą tytułu załącznika „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą zwiększenia planu wydatków na realizację nowego projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami” w kwocie 334.310 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P” w kwocie 16.000.000 zł.

11. Dokonuje się zmian źródeł finansowania zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” o kwotę 260.000 zł. Zaplanowana dotacja wynosi 2.100.000 zł, z tego: dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.260.000 zł, środki własne 840.000 zł. Zadanie ujęte w załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku”.

12. W związku z Uchwałą nr 11/828/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2012 r. wskazuje się nieprawidłowość w Uchwale nr XVIII/276/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012, dołącza się prawidłowy wypis załącznika nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.