Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/287/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet VII ?? Promocja integracji spo??ecznej, dzia??anie 7.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia??anie 7.1.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o??rodki pomocy spo??ecznej oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Uchwa??a Nr XVIII/287/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet VII ?? Promocja integracji spo??ecznej, dzia??anie 7.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia??anie 7.1.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o??rodki pomocy spo??ecznej oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Numer uchwa??y: 287
Numer sesji: 18
Rok: 2012


Uchwała Nr XVIII/287/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Zatwierdza się projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie pn. „Daj Sobie Szansę” opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Daj Sobie Szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§3
Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu w kwocie 793 402,16 zł. Wynikające z tytułu umowy zobowiązania pokryte będą z dochodów własnych miasta Leszna.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/287/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Daj Sobie Szansę”. Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu przez MOPR w Lesznie, możliwe będzie zrealizowanie, kontraktów z 170 beneficjentami. Dotychczasowe doświadczenie w pracy socjalnej wskazuje, że realizacja projektu poprzez zawarcie kontraktów socjalnych pomoże w rozwiązaniu problemów podopiecznych i ich usamodzielnieniu.
Projektem zostaną objęte łącznie 170 osoby korzystające ze wsparcia MOPR w Lesznie, które są bezrobotne, poszukują zatrudnienia, uzależnione, bezdomne, niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych, z problemami rodzinnymi oraz osoby w wieku 50+. Osoby te pochodzą z terenu miasta Leszna, z rejonów szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (proponowana kwota dofinansowania wynosi 793 402,16 zł). Założenia projektu przewidują wniesienie wkładu własnego przez projektodawcę w wysokości 10,5% wartości projektu – środki na powyższy cel zostały zapisane w budżecie miasta. Nie jest wymagane natomiast zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Postanowienia umowy przewidują zobowiązania beneficjenta do zwrotu całości lub części dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
Złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Daj Sobie Szansę” przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

Opracował:
MOPR
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.