Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XVIII /286/ 2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w - rekonstrukcja wie??y Ko??cio??a p.w. NMP Wniebowzi?tej w Lesznie.

UCHWA?A NR XVIII /286/ 2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w - rekonstrukcja wie??y Ko??cio??a p.w. NMP Wniebowzi?tej w Lesznie.

Numer uchwa??y: 286
Numer sesji: 18
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XVIII /286/ 2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 18 maja 2012 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - rekonstrukcja wieży Kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie, przy ul. Czarnoleskiej 1a, 64-100 Leszno, reprezentowanej przez ks. Roberta Kmieciaka, Proboszcza Parafii

1. Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: Prace interwencyjne – rekonstrukcja wieży Kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie, przy ul. Czarnoleskiej 1a w Lesznie obejmująca:
a) wykonanie drewnianej konstrukcji szkieletowej wieży od poziomu +/- 0 m do poziomu + 7,26 m
b) wykonanie drewnianej konstrukcji szkieletowej wieży od poziomu + 7,26 m do poziomu + 13,6 m
c) wykonanie stropów o konstrukcji drewnianej, w poziomie + 3,5 m” i w poziomie + 7,26 m
d) wypełnienie konstrukcji szkieletowej wieży cegłą formatu gotyckiego od poziomu +/- 0 m do poziomu + 7,26 m
e) roboty towarzyszące podstawowym robotom budowlano-konserwatorskim od poziomu +/- 0 m do poziomu + 7,26 m

2. Przyznana dotacja stanowi kwotę do: 100.000 PLN.
3. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 170.537,- PLN z VAT.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XVIII/286/2012
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - rekonstrukcja wieży Kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku jakim jest budynek Kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie, w dzielnicy Zaborowo. Propozycję dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Prace przy Kościele p.w. NMP Wniebowziętej mają charakter prac interwencyjnych, zabezpieczających i odtwarzających wieżę kościoła.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.