Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/281/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na obni??enie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci zabudowanej, po??o??onej przy ul. Rynek nr 8, wpisanej do rejestru zabytk??w

Uchwa??a Nr XVIII/281/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na obni??enie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci zabudowanej, po??o??onej przy ul. Rynek nr 8, wpisanej do rejestru zabytk??w

Numer uchwa??y: 281
Numer sesji: 18
Rok: 2012Uchwała Nr XVIII/281/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Rynek nr 8, wpisanej do rejestru zabytków


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na obniżenie bonifikaty do wysokości 10 % od ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, położonej przy ul. Rynek nr 8, wpisanej do rejestru zabytków.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/281/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Rynek nr 8, wpisanej do rejestru zabytków.Zgodnie z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 – 2012, została przeznaczona do całkowitej prywatyzacji poprzez sprzedaż, nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Rynek nr 8, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 75, ark. m. 47 o pow. 313 m2. Budynek położony na tej działce został wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1230/A, L.dz. KL.III-880/397/70, decyzją z dnia 16 września 1970 r.
Zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, cenę ustaloną w trybie art. 67 ustawy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się z mocy ustawy o 50%. Za zgodą Rady wysokość bonifikaty może być obniżona lub podwyższona.
Biorąc pod uwagę, iż nieruchomość położona jest zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w centrum o intensywnej i zwartej zabudowie usługowej z koncentracją obiektów ponadmiejskich i jest częściowo wykorzystywana pod takie cele, uzasadnione jest obniżenie ustawowej bonifikaty do wysokości 10 %.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.