Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/280/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y

Uchwa??a Nr XVIII/280/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y

Numer uchwa??y: 280
Numer sesji: 18
Rok: 2012


Uchwała Nr XVIII/280/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia
29 października 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Nagroda Edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Leszno, za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach na szczeblu krajowym lub wojewódzkim organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125
ze zm.)”.
2. w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. Uczniowie, którym przyznano nagrodę edukacyjną, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 wraz z nagrodą otrzymują wyróżnienie „Leszczyński Laur Oświaty” oraz dyplom”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia i granty edukacyjne mogą być przyznane uczniowi gimnazjum
po ukończeniu przez niego pierwszego roku nauki w szkole.
2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej za osiągnięcie tytułu laureata, a uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty.”.

4. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 31 marca każdego roku.”
5. § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu krajowym lub wojewódzkim.”

6. § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wnioski na nagrody w terminie do 15 czerwca każdego roku, zaopiniowane przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły”

7. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku o stypendia edukacyjne i granty edukacyjne dołącza się potwierdzone przez dyrektora za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach i osiągnięcia ucznia. Do wniosku o nagrodę edukacyjną załącza się zaświadczenie o osiągnięciu tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju i zaświadczenie dyrektora
o frekwencji na zajęciach.”.

8. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nagroda edukacyjna może być przyznana raz w roku, dla laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu:
1) krajowym – do 500 PLN
2) wojewódzkim – do 250 PLN.”

9. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nagroda edukacyjna za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach wypłacana jest jednorazowo do 31 lipca.”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/280/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia
29 października 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Ponad dwuletni okres funkcjonowania Uchwały XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pozwolił na zebranie doświadczenia i wniosków środowiska szkolnego.
Proponowane zmiany w projekcie uchwały wprowadzają możliwość nagradzania uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych mających osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach
na szczeblach wojewódzkich i krajowych.
Zapisy projektu uchwały precyzują rodzaje konkursów, olimpiad i turniejów,
w których zdobycie tytułu laureata lub finalisty umożliwia ubieganie się o nagrodę edukacyjną. Projekt uchwały formalizuje również przyznawanie wyróżnienia
pn. „Leszczyński Laur Oświaty”.


Opracował :
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.