Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/277/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Uchwa??a Nr XVIII/277/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Numer uchwa??y: 277
Numer sesji: 18
Rok: 2012
Uchwała Nr XVIII/277/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 przyjętej Uchwałą nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach:

1. Załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/277/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2012 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia Nr 110/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
 zarządzenia nr 149/2012 z dnia 7 maja 2012 roku zmieniającego zarządzenie nr 110/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
 zarządzenia Nr 132/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
 zarządzenia nr 147/2012 z dnia 7 maja 2012 roku,
 projektu uchwały Nr XVIII/…/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012 – DRUK nr 296,
 projektu uchwały Nr XVIII/…/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 – DRUK nr 297.

2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o łączną kwotę 4.749 zł w 2012 roku oraz 34.440 zł w 2013 roku polegających na:
 zmniejszeniu o kwotę 171,- zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych”,
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Usługa doradztwa energetycznego” i określeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na lata 2012-2013.

3. zwiększeniu przedsięwzięć majątkowych o kwotę 496.000 zł w 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu o kwotę 300.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
 zwiększeniu o kwotę 600.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
 zwiększeniu o kwotę 70.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości”,
 zwiększeniu o kwotę 50.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
 zmniejszeniu o kwotę 624.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”,
 zwiększeniu o kwotę 100.000 zł limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2009-2012”.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.