Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/276/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XVIII/276/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 276
Numer sesji: 18
Rok: 2012


Uchwała Nr XVIII/276/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 875.134 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 7.175.134 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 6.300.000 zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 302.316.520 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 183.232.699 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 119.083.821 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 257.063.326 zł i dochody majątkowe w kwocie 45.253.194 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 718.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”
4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.858.019 zł.”

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 312.408.420 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 184.008.334 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 128.400.086 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 245.954.978 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 66.453.442 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 718.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

8. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 36.254.419 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.097.443 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.156.976 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”

9. § 4 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.091.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

10. § 5 pkt 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.517.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.300.000 zł”
11. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 235.397 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł,


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/276/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 128.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienie w sprawie zwrotu dotacji,
b) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 191.375 zł planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)” na podstawie zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.139.2012.9 z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 827.709 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” dotyczy wydatków poniesionych w roku 2011,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 9.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z tytułu podwyższenia opłat za wynajem pomieszczeń należących do szkoły oraz zawarcia umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace egzaminacyjne uczniów szkół gimnazjalnych,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.800 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku pęknięcia rury wodociągowej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.830.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:


- zadania bieżące na kwotę 1.140.000 zł, z tego:
• 300.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Al. Słowackiego oraz rewitalizacji Rynku (dz. 710 rozdz. 71095),
• 100.000 zł z przeznaczenie na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji (program przyjęty uchwałą nr XI/170/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku) (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110),
• 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji łazienki i szatni w Przedszkolu Nr 7 (dz. 801 rozdz. 80104),
• 50.000 zł z przeznaczeniem na remont salki szermierczej w Gimnazjum Nr 4 (dz. 801 rozdz. 80110),
• 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu programu „Wychowanie wodne” (dz. 801 rozdz. 80110),
• 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wkładów filtrów wody, wymianę przegród oraz drzwi wewnętrznych w szatniach w Pływalni (dz. 854 rozdz. 85407),
• 80.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście – ukwiecenie miasta oraz opracowanie koncepcji funkcjonalnej parku w rejonie ul. Zacisze i Centrum Kultury i Sztuki (dz. 900 rozdz. 90004),
• 30.000 zł z przeznaczeniem na stworzenie miejskiego portalu wiedzy „Historia, tradycja i kultura Leszna i Ziemi Leszczyńskiej” (dz. 921 rozdz. 92195),
• 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz dofinansowanie sportu (dz. 926 rozdz. 92605),
- zadania inwestycyjne na kwotę 3.690.000 zł, z tego:
• 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” dot. wykonania nawierzchni ulic destruktem asfaltowym (dz. 600 rozdz. 60016),
• 600.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” (dz. 600 rozdz. 60016), z tego:
 modernizacja ul. Wyszyńskiego w kwocie 500.000 zł,
 modernizacja ul. Zamenhofa w kwocie 100.000 zł,
• 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” dot. ul. Sygietyńskiego (dz. 600 rozdz. 60016),
• 200.000 zł z przeznaczeniem na likwidację miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (dz. 600 rozdz. 60095),
• 980.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych (dz. 801 rozdz. 80101), z tego:
 wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 40.000 zł,
 wymiana pokryć dachowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 100.000 zł,
 modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 350.000 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 150.000 zł,
 wymiana nawierzchni dziedzińca z rozbiórką wiaty w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 200.000 zł,
 modernizacja szatni i łazienek w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 140.000 zł,
• 480.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104), z tego:
 wymiana okien w kwocie 420.000 zł (Przedszkole Nr 11 – 120.000 zł, Przedszkole Nr 7 – 120.000 zł, Przedszkole Nr 19 – 120.000 zł oraz częściowo Przedszkole Nr 18 – 30.000 zł i Przedszkole Nr 21 – 30.000 zł),
 modernizacja placu zabaw przy Przedszkolach Nr 5, 10 i 20 w kwocie 60.000 zł,
• 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego ogrodzenia, piłkochwytu i innych prac w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801 rozdz. 80110),
• 400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne w Miejskim Zakładzie Zieleni (dz. 900 rozdz. 90017), z tego:
 zakup samochodu na potrzeby Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 80.000 zł,
 modernizację Parku 1000-lecia w kwocie 250.000 zł,
 budowa placu zabaw w kwocie 70.000 zł dot. placu zabaw na Zatorzu przy ul. Łanowej,
• 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” (dz. 900 rozdz. 90095), z tego: zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ulicach: Choinkowa, Rydzowa, Hiszpańska, Ketlinga z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 450.000 zł dot. ul. Strzeleckiej,
• 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na modernizację budynku (dz. 921 rozdz. 92109),
b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupami nieruchomości,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów do Leszczyńskiego Centrum Biznesu S. z o.o. na realizację zadania pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości” (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z wykonaniem przyłącza światłowodowego wzdłuż ul. Geodetów do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości,
d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta przez sport,
e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 zł o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku i parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej,
f) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych,
g) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 42.891 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 827.709 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” dotyczy wydatków poniesionych w roku 2011,
 zwiększenie o kwotę 128.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienie w sprawie zwrotu dotacji,
 zwiększenie o kwotę 624.000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”,
 zmniejszenie o kwotę 30.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Domu Pomocy Społecznej ,
 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z tytułu całodobowej opieki nad dziećmi z naszego Miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
 zmniejszenie o kwotę 75.200 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z tytułu całodobowej opieki nad dziećmi z naszego Miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 zmniejszenie o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 zmniejszenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na promocję przez sport,
 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku i parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej,
 zmniejszenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości,
 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.,
 zmniejszenie o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych,
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
 zmniejszenie o kwotę 198.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakup wyposażenia dla budynku szatniowo-socjalnego kompleksu stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego, modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego na „budynku czarnym” przy ul. Strzeleckiej 7, zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem),
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Starozamkowej 14a (dotyczy termomodernizacji),
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Modernizacja dotyczy instalacji elektrycznej, która jest w bardzo złym stanie po dwóch pożarach, które miały miejsce w 2011 roku,
i) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 624.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”, gdyż zadanie realizowane będzie w ramach przebudowy drogi krajowej nr 5,
j) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. Zwiększenie dotyczy dofinansowania rekonstrukcji wieży Kościoła NMP Wniebowziętej,
k) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 298.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego:
 zakup wyposażenia dla budynku szatniowo-socjalnego kompleksu stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego w kwocie 100.000 zł,
 modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego na „budynku czarnym” przy ul. Strzeleckiej 7 w kwocie 18.000 zł,
 zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem w kwocie 180.000 zł, w tym: 100.000 zł środki z dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego,
l) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktywizacją życia kulturalno-rozrywkowego i promocję marki leszczyńskiej starówki,
• dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 98.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”. Zmiana dotyczy realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
• dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 128.000 zł pomiędzy zadaniami własnymi i zadaniami powierzonymi dot. dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
• dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 10.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe,
• dz. 926 rozdz. 92695 na kwotę 17.500 zł w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup namiotu medycznego dla Automobilklubu Leszczyńskiego.
• dz. 900 rozdz. 90001 i rozdz. 90005 na kwotę 46.500 zł dot. zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną z przeznaczeniem wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kwota 32.000 zł), uaktualnienie „Bazy danych dotyczących niskiej emisji na terenie miasta” (kwota 4.500 zł), nadzór inwestorski nad robotami związanymi ze zmianą sposobu ogrzewania i usuwaniem azbestu (kwota 10.000 zł).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.470.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 220.000 zł, z tego:
• 70.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Miejskiej Policji (dz. 754 rozdz. 75404),
• 95.000 zł z przeznaczeniem na remont auli w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym: malowanie, szlifowanie i lakierowanie parkietu, likwidacja boazerii, wymiana okien (dz. 801 rozdz. 80120),
• 55.000 zł z przeznaczeniem na remont auli w Zespole Szkół Ekonomicznych, w tym: malowanie, szlifowanie i lakierowanie parkietu (dz. 801 rozdz. 80130),
- zadania inwestycyjne na kwotę 1.250.000 zł, z tego:
• 100.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu osobowego, nieoznakowanego typu bus dla Komendy Miejskiej Policji (dz. 754 rozdz. 75404),
• 200.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup średniego samochodu ratownictwa chemicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754 rozdz. 75411),
• 330.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w liceach ogólnokształcących, z tego:
 wymiana częściowa okien w IV Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 60.000 zł,
 wymiana pokryć dachowych w I i II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 200.000 zł,
 budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 70.000 zł
• 620.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dz. 851 rozdz. 85195),
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 191.375 zł środków z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)”,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 m. in. dot. zakupu materiałów, energii, usług pozostałych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z tytułu całodobowej opieki nad dziećmi z naszego Miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 32.200 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% oraz realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. podwyżek dla pracowników – 18 osób (kwota 30.400 zł) oraz naprawę szkody powstałej w wyniku pęknięcia rury wodociągowej. Środki pochodzą z wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (kwota 1.800 zł),
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 75.200 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z tytułu całodobowej opieki nad dziećmi z naszego Miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
g) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Starozamkowej 14a (dotyczy termomodernizacji),
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 801:
a. rozdz. 80120 zwiększenie na kwotę 40.000 zł na zadanie „Budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym”, zmniejszenie w rozdz. 80101 (zadnia miasta) z zadania „Budowa zespołu boisk wraz z placem zabaw i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7”,
b. rozdz. 80130 na kwotę 35.000 zł środków zaplanowanych w wydatkach bieżących a dotyczących wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację ogrzewania salek gimnastycznych w pawilonie Zespołu Szkół Ekonomicznych.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 110/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku polegających na:
 dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę 179.528 zł,
 zwiększenie dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 roku o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku,
b) nr 47/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku polegających na:
 zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012 roku o kwotę 11.003 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
 zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.296 zł polegającą na zwiększeniu m.in. na zwiększeniu wydatków dotyczących szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup energii i materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 110/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku polegających na:
 dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 roku:
• w dz. 754 rozdz. 75411 zmniejszenie o kwotę 311 zł,
• w dz. 851 rozdz. 85156 zmniejszenie o kwotę 163.656 zł,
• w dz. 853 rozdz. 85321 zmniejszenie o kwotę 171 zł.
 zmniejszeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB-I.3111.109.2012.4 z dnia 4 kwietnia 20012 roku o kwotę 34.163 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
b) nr 132/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na energię elektryczną,
- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.959 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
- w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 420 zł o charakterze porządkującym budżet w planie dotyczącym kwalifikacji wojskowej.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 128.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienie w sprawie zwrotu dotacji.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2012” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 98.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”. Zmiana dotyczy realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmianie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zmianie kwot zakupów inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zwiększeniu wydatków na wniesienie i objęcie udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. o kwotę 70.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych dot. Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację budynku w kwocie 400.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 46.500 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł,
 wprowadzeniu wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 100.000 zł oraz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 200.000 zł,
 wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 620.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
 „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej o kwotę 300.000 zł,
 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 50.000 zł,
oraz zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o kwotę 624.000 zł, jak również wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” w kwocie 600.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenia planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)” o kwotę 191.375 zł,
 zwiększenia planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 200.000 zł,
• „Modernizacja stolarki okiennej na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV 5-komorowe w Przedszkolu Miejskim Nr 3” o kwotę 420.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy na „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich nr 3, 7, 11, 18, 19 i 21”,
• „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7” o kwotę 70.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy na „Budowa zespołu boisk wraz z placami zabaw i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 7”,
• „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1 z przeznaczeniem na klub młodzieżowy” o kwotę 98.000 zł,
 wprowadzeniu następujących zadań:
• „Modernizacja ogrzewania salek gimnastycznych w pawilonie Zespołu Szkół Ekonomicznych” w kwocie 35.000 zł,
• „Likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach” w kwocie 200.000 zł,
• „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4, 7, 9 i 10” w kwocie 980.000 zł,
• „Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach nr 5, 10 i 20” w kwocie 60.000 zł,
• „Modernizacja budynków Liceów Ogólnokształcących I, II i IV” w kwocie 260.000 zł,
• „Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej 14a” w kwocie 100.000 zł,
• „Wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1” w kwocie 80.000 zł,
• „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” w kwocie 21.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 700 rozdz. 70005:
• zwiększenie poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 400.000 zł,
 dz. 750 rozdz. 75023:
• wprowadzeniu poz. „zakup 2 syren alarmowych” w kwocie 38.000 zł,
 dz. 926 rozdz. 92695:
• wprowadzeniu poz. „zakup namiotu medycznego” w kwocie 17.500 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez wprowadzenie nowego tytułu zakupu inwestycyjnego pn.: zakup samochodu na potrzeby Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” w kwocie 80.000 zł, zwiększenie o kwotę 70.000 zł poz. „budowa placu zabaw” oraz zwiększenie o kwotę 250.000 zł poz. „modernizacja Parku 1000-lecia i Al. 21 Października”,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „zakup torów kręglarskich …..” o kwotę 180.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy na „zakup profesjonalnych torów kręglarskich z osprzętem oraz adaptacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ do przeprowadzenia Mistrzostw Świata Seniorów w Kręglach Klasycznych”, wprowadzeniu poz. „zakup wyposażenia dla budynku szatniowo-socjalnego kompleksu stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego” w kwocie 100.000 zł oraz poz. „modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego na „budynku czarnym” przy ul. Strzeleckiej 7” w kwocie 18.000 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 125.200 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 698.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 620.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 140.000 zł,
 zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 390.000 zł,
 zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46.500 zł,
 zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 850 zł z tytułu wpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 13 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. (kwota 550 zł) oraz darowizny (kwota 300 zł) oraz w wysokości 20 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” o kwotę 480.000 zł, „przychody własne” o kwotę 80.000 zł, „dotacje na inwestycje” o kwotę 400.000 zł, „razem koszty” o kwotę 480.000 zł oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 80.000 zł i „koszty inwestycyjne” o kwotę 400.000 zł,
 Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody”, „dotacje na inwestycje”, „razem koszty” oraz „koszty inwestycyjne” o kwotę 298.000 zł.

17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 46.500 zł dot. zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zmniejszenia po stronie wydatków związane są z niższym wpływem wniosków na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji (42 wnioski). Wobec powyższego proponuje się realizację dodatkowych zadań związanych z ochroną wód i powietrza: wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kwota 32.000 zł), uaktualnienie „Bazy danych dotyczących niskiej emisji na terenie miasta” (kwota 4.500 zł), nadzór inwestorski nad robotami związanymi ze zmianą sposobu ogrzewania i usuwaniem azbestu (kwota 10.000 zł).

18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.300.000 zł.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.