Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowia magistrali wodoci?gowej DN 450 w ulicy Ks. Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Lesznie na odcinku od ul. ??w. J??zefa do ulicy Mi??nie??skiej

Budowia magistrali wodoci?gowej DN 450 w ulicy Ks. Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Lesznie na odcinku od ul. ??w. J??zefa do ulicy Mi??nie??skiej

Numer dokumentu: GK-O.6220.4.2012
Rok: 2012

GK-O.6220.4.2012                                                       Leszno, dnia 20 kwiecień 2012r. 


                                                              OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) 
                                                           z a w i a d a m i a m

strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magistrali wodociągowej DN 450 w ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie na odcinku od ul. Św. Józefa do ulicy Miśnieńskiej”.

Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno.


Z treścią pisma strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój  nr 23, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.                                                                            PREZYDENT MIASTA LESZNA
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.