Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XVII/268/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cz???? nieruchomo??ci gruntowej wraz z cz???ci? powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dost?pu do internetu.

U C H W A ? A Nr XVII/268/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cz???? nieruchomo??ci gruntowej wraz z cz???ci? powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dost?pu do internetu.

Numer uchwa??y: 268
Numer sesji: 17
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XVII/268/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), art. 23 ust.1 pkt 7a, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.

Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z Telekomunikacją NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,50 m2 oraz część powierzchni na obiekcie komina na górnym poziomie, usytuowanego na tej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, oznaczonej działką nr 438/1 ark. mapy 40 zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00040892/1 z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu z wykorzystaniem dla zapewnienia usług internetowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/268/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na potrzeby instalacji antenowej szerokopasmowego dostępu do internetu.

Umowa najmu, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dekana, zawarta została z telekomunikacja NOVUM S.A. z/s w Warszawie w dniu 21.08.2009 r., która obowiązuje do dnia 15.05.2012 r. Najemca korzystał z przedmiotowej nieruchomości na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten z wykorzystaniem dla zapewnienia usług internetowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Anteny usytuowane są na górnym poziomie komina usytuowanego na działce gruntu nr 438/1 ark. mapy 40 położonej przy ul. Dekana w Lesznie.
Przedmiotowy obiekt nie pełni już funkcji emitora spalin i od dłuższego czasu wykorzystywany jest jako maszt do montażu anten telefonii komórkowych, internetu, radiowych i telewizyjnych.
Telekomunikacja NOVUM S.A. zainteresowana jest korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe cele na kolejne lata.
Ocena stanu technicznego komina wykonana w sierpniu 2011 r. określa stan techniczny tego obiektu jako bardzo dobry, a komin spełnia kryteria bezpieczeństwa jako maszt dla potrzeb telefonii komórkowych, internetu, instalacji radiowych oraz telewizyjnych. Obiekt ten w okresie jego użytkowania nie wymaga dużych nakładów na konserwację, a jego udostępnienie jako masztu dla celów telekomunikacyjnych, radiowych oraz dla zapewnienia usług internetowych w drodze najmu przynosi znaczy dochód dla budżetu Miasta.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust.2 i art. 23 ust.1 pkt. 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 letnim okresie najmu wymaga zgody rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.