Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XVII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielanie bonifikaty od op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du ustanowionego na nieruchomo??ciach po??o??onych w Lesznie przy ul. Stanis??awa Szczepanowskiego i ul. ??w. Franciszka z Asy??u na rzecz Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

UCHWA?A Nr XVII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielanie bonifikaty od op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du ustanowionego na nieruchomo??ciach po??o??onych w Lesznie przy ul. Stanis??awa Szczepanowskiego i ul. ??w. Franciszka z Asy??u na rzecz Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Numer uchwa??y: 267
Numer sesji: 17
Rok: 2012UCHWAŁA Nr XVII/267/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Lesznie przy
ul. Stanisława Szczepanowskiego i ul. Św. Franciszka z Asyżu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszna:
- położonej w Lesznie przy ul. Stanisława Szczepanowskiego, oznaczonej działką nr 56/26
ark. mapy 5 ujawnionej w księdze wieczystej PO1L/00032401/4
- położonej w Lesznie przy ul. Św. Franciszka z Asyżu, oznaczonej działką nr 56/21 ark. mapy 5 ujawnionej w księdze wieczystej PO1L/00035557/3
na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie z przeznaczeniem na cele sportowe ogólnodostępne.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/ 267/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Lesznie przy
ul. Stanisława Szczepanowskiego i ul. Św. Franciszka z Asyżu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.


Na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszna wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Lesznie przy ul. Stanisława Szczepanowskiego i ul. Św. Franciszka z Asyżu, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 56/26 i 56/21 ark. mapy 5 zostały wybudowane przez Miasto Leszno obiekty sportowe, boisko sportowe i urządzenia rekreacyjne z przeznaczeniem na cele sportowe ogólnodostępne.
Komunalną jednostką organizacyjną, której działalnością statutową jest działalność sportowa polegająca miedzy innymi na organizowaniu imprez sportowych i utrzymywaniu obiektów sportowych ogólnodostępnych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
W związku z powyższym na podstawie decyzji z dnia 20.02.2012 r. nr GN.6844.27.2011.MR przedmiotowe nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd na rzecz MOSIR na cele sportowe ogólnodostępne.
Trwały zarząd zgodnie z art. 43 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, która ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd zobowiązana jest z tego tytułu do uiszczenia opłaty rocznej stosownie do art. 83 ugn.
W odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustalona została na kwotę 20 440,59 zł, która stanowi 0,3% ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość obejmującą wartość gruntu i wartość nakładów poniesionych przez Miasto Leszno na wybudowanie urządzeń i obiektów sportowych. Opłata w/w wysokości podlegać będzie uiszczeniu w roku 2013. Natomiast w 2012 r. tj. w pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną ustalono proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w tym roku okresu trwałego zarządu zgodnie z art. 82 ust. 2 ugn, która to opłata wynosi 17 640,50 zł .
Wnioskiem z dnia 15 marca 2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się o udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustalonej w decyzji z dnia 20.02.2012 r. uzasadniając swój wniosek tym, że kompleks sportowy usytuowany na przedmiotowych nieruchomościach jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym i sprawujący trwały zarząd nie uzyskuje żadnych przychodów od użytkowników tegoż kompleksu sportowego. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponoszone są przez jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.
Stosownie do art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za zgodą rady w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy oddanych jednostce organizacyjnej, która prowadzi działalność sportową.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.