Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/264/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2012.

Uchwa??a Nr XVII/264/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2012.

Numer uchwa??y: 264
Numer sesji: 17
Rok: 2012Uchwała Nr XVII/264/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami),
Rada Miejska Leszna uchwala:

§1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.315.346,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań określonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – łączna kwota 600.000,00 zł
w tym na:
Zadania realizowane przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),
c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
-adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych
lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1),
-adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust.1 pkt 1b),
-zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających
lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c),
-rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust.1 art. 26 (art.26 ust.1 pkt.2),d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d),
e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e),
f) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11 (art.35a ust.1 pkt 6a),
g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41),
h) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych (art.40) – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

2.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – łączna kwota 715.346,00zł
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7b),
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7d).


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/264/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2012.
Miasto Leszno, na realizację tych zadań w 2012roku, otrzymało kwotę 1.315.346,00 zł.
Zgodnie z art.35a ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art.35a ust 3 ustawy rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczy środki przyznane na dany rok przez zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W celu umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ciągu roku, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, proponuje się ogólny podział środków na realizację wyszczególnionych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 600.000,00 zł oraz społecznej w wysokości 715.346,00 zł.Opracowanie :
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak i BAZON
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.