Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/261/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie pomi?dzy Miastem Lesznem, a Ecorys Polska Sp. z o.o. na realizacj? projektu pod nazw?: Leszno i Biel ?? Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczeg??lno??ci poprzez wdra??anie wsp??lnych dzia??a?? w okre??lonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know ?? how pomi?dzy partnerami opracowanego w odpowiedzi na konkurs og??oszony przez Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko ?? Polskiego Programu Wsp????pracy

Uchwa??a Nr XVII/261/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie pomi?dzy Miastem Lesznem, a Ecorys Polska Sp. z o.o. na realizacj? projektu pod nazw?: Leszno i Biel ?? Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczeg??lno??ci poprzez wdra??anie wsp??lnych dzia??a?? w okre??lonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know ?? how pomi?dzy partnerami opracowanego w odpowiedzi na konkurs og??oszony przez Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko ?? Polskiego Programu Wsp????pracy

Numer uchwa??y: 261
Numer sesji: 17
Rok: 2012Uchwała Nr XVII/261/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Lesznem, a Ecorys Polska Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami opracowanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy


Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§.1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Lesznem, a Ecorys Polska Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami opracowanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundusz Partnerski. Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na kwotę 885 555,00 zł. Wkład własny Miasta Leszna w realizacji projektu wynosi 53.135,50 zł i zostanie pokryty z budżetu Miasta Leszna ze środków własnych.

§. 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§.3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/261/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Lesznem, a Ecorys Polska Sp. z o.o. w celu realizacji projektu pt.: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami.
Projekt ustanawia i wzmacniania partnerstwo pomiędzy Lesznem i szwajcarskim miastem Biel oraz zakłada następujące działania:
1. W celu tworzenia partnerstwa odbycie spotkania roboczego osób odpowiedzialnych za koordynację i zarządzanie projektem.
2. Konferencję inaugurującą projekt, na której zostanie uroczyście podpisana umowa o współpracy.
3. Wymianę doświadczeń opartą na wizytach studyjnych, konferencjach i wypracowaniu wspólnych programów, dotyczących następujących zagadnień:
a) Wspieranie gospodarki lokalnej
realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przyciąganie inwestorów, wspieranie nowych i istniejących przedsiębiorstw, współpraca na linii miasto -biznes - nauka (szkoły wyższe), partnerzy społeczni i ich rola w procesie podejmowania decyzji,
b) Promocja miasta oraz promocja i rozwój turystyki
działania promocyjne i grupy docelowe, wspieranie turystyki regionalnej, partnerzy społeczni
c) Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi
organizacja współpracy, podział zadań, współpraca pomiędzy miastem a związkami sportowymi, rodzaje konsultacji społecznych, lokalne inicjatywy społeczne, udział społeczeństwa lokalnego w podejmowaniu decyzji dla regionu
d) Gospodarka odpadami - podnoszenie efektywności sortowania odpadów i rola partnerów społecznych w tym działaniu
Dla każdego z powyższych zakresów zostaną powołane grupy robocze, do których Biel i Leszno delegują swoich reprezentantów oraz partnerów społecznych.
4. Dwie konferencje podsumowujące rezultaty wizyt studyjnych. Pierwsza z nich poświęcona będzie wspieraniu gospodarki lokalnej i promocji miast, następna dotyczyć będzie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zagadnieniom związanym z ekologią.
5. Cztery wydarzenia kulturalno - edukacyjno - sportowe realizowane przez organizację pozarządową.
6. Konferencję podsumowującą, na której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu, w tym dalsze konkretne plany współpracy Leszna i Biel.

W związku z przygotowaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego wdrażania rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.