Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/260/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: podj?cia wsp????pracy ze szwajcarskim miastem Biel w celu realizacji projektu pod nazw?.: Leszno i Biel ?? Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczeg??lno??ci poprzez wdra??anie wsp??lnych dzia??a?? w okre??lonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know ?? how pomi?dzy partnerami, w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko ?? Polskiego Programu Wsp????pracy .

Uchwa??a Nr XVII/260/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: podj?cia wsp????pracy ze szwajcarskim miastem Biel w celu realizacji projektu pod nazw?.: Leszno i Biel ?? Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczeg??lno??ci poprzez wdra??anie wsp??lnych dzia??a?? w okre??lonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know ?? how pomi?dzy partnerami, w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko ?? Polskiego Programu Wsp????pracy .

Numer uchwa??y: 260
Numer sesji: 17
Rok: 2012
Uchwała Nr XVII/260/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: podjęcia współpracy ze szwajcarskim miastem Biel w celu realizacji projektu pod nazwą.: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami, w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1.
1. Postanawia się podjąć współpracę ze szwajcarskim miastem Biel .
2. Postanawia się upoważnić Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o partnerstwie pomiędzy Miastem Lesznem, a szwajcarskim Miastem Biel w celu realizacji projektu pod nazwą: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami opracowanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/260/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku
w sprawie: podjęcia współpracy ze szwajcarskim miastem Biel w celu realizacji projektu pt.: Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami, prowadzonego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Projekt ustanawia i wzmacniania partnerstwo pomiędzy Lesznem i szwajcarskim miastem Biel oraz zakłada następujące działania:
1. W celu tworzenia partnerstwa odbycie spotkania roboczego osób odpowiedzialnych za koordynację i zarządzanie projektem.
2. Konferencję inaugurującą projekt, na której zostanie uroczyście podpisana umowa o współpracy.
3. Wymianę doświadczeń opartą na wizytach studyjnych, konferencjach i wypracowaniu wspólnych programów, dotyczących następujących zagadnień:
 Wspieranie gospodarki lokalnej
 Promocja miasta oraz promocja i rozwój turystyki
 Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi
 Gospodarka odpadami - podnoszenie efektywności sortowania odpadów i rola partnerów społecznych w tym działaniu
4. Dwie konferencje podsumowujące rezultaty wizyt studyjnych. Pierwsza z nich poświęcona będzie wspieraniu gospodarki lokalnej i promocji miast, następna dotyczyć będzie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zagadnieniom związanym z ekologią.
5. Cztery wydarzenia kulturalno - edukacyjno - sportowe realizowane przez organizację pozarządową.
6. Konferencję podsumowującą, na której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu, w tym dalsze konkretne plany współpracy Leszna i Biel .
W związku z przygotowaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego wdrażania rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.