Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddaj?cego ho??du ??o??nierzom podziemia niepodleg??o??ciowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963

Uchwa??a Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddaj?cego ho??du ??o??nierzom podziemia niepodleg??o??ciowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963

Numer uchwa??y: 259
Numer sesji: 17
Rok: 2012


Uchwała Nr XVII/259/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddającego hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1


1. Rada Miejska Leszna oddaje hołd wszystkim żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy w latach 1944-1963 walczyli o niepodległość i suwerenność Rzeczpospolitej, stawiając opór przed sowietyzacją Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Szczególne wyrazy wdzięczności i czci składamy ofiarom terroru komunistycznego, którzy byli więzieni, torturowani i mordowani przez oprawców z NKWD i UB.

2. Rada Miejska Leszna uznaje za konieczne upamiętnienie heroicznych czynów żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego poprzez zamontowanie tablicy w stosownym miejscu na pomniku Konstytucji 3 Maja oraz nadanie jednej z leszczyńskich ulic nazwy „Żołnierzy Wyklętych”.

3. Przekazuje się ustalenie formy upowszechnienie wiedzy na temat działalności i martyrologii „Żołnierzy Wyklętych” wśród mieszkańców Leszna, a w tym szczególnie, wśród dzieci i młodzieży do Komisji Edukacji Rady Miejskiej.


§2


Wykonanie uchwały w § 1 poz. 1 i 2 powierza się Prezydentowi Miasta Leszna a § 1 poz. 3 Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie oddania hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963


O uhonorowanie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego zabiegały: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Inicjatywę ustawodawczą podjął ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński. Ustawą Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011r. ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzimy 1 marca.

Mianem „Żołnierzy Wyklętych” określa się żołnierzy i członków różnych organizacji wojskowych, młodzieżowych i wychowawczych, które w latach 1944-1963 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w granicach sprzed 1939 roku, podjęły propagandową, wychowawczą i zbrojną walkę o zachowanie niepodległości i suwerenności wobec wprowadzenia narzuconego ustroju komunistycznego, sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Polscy komuniści, wspierani przez dywizje i pułki wojsk NKWD oraz tzw. „doradców” w każdym PUBP, likwidowali haniebnymi metodami wszelkie zalążki działalności niepodległościowej. W latach 1944 – 1963 zginęło na ziemiach polskich, w walce lub skrytobójczo zamordowanych ponad 20 tys. żołnierzy i działaczy podziemia; za działalność niepodległościową i antykomunistyczną, skazano i uwięziono ponad 80 tys. osób, wydano ponad 5 tys. wyroków śmierci z czego wykonano blisko 3 tys.

Także na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski obywatele Rzeczypospolitej stawili opór komunistycznej władzy. Pamięć winniśmy żołnierzom antykomunistycznej partyzantki, a zwłaszcza żołnierzom Inspektoratu Rejonowego w Lesznie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” z por. Jerzym Gronowskim ps. „Michał”, żołnierzom oddziału Gedymina Rogińskiego ps. „Dzielny”, członkom organizacji konspiracyjnych – w tym konspiracji młodzieżowej z szeregów Armii krajowej „Zawisza” z Krobi,, harcerzom z Harcerskiej Organizacji Podziemnej z Osiecznej, młodym ludziom z Bojanowa, Kościana i Rawicza, którzy za miłość i wierność niepodległej Rzeczypospolitej płacili wysoką cenę.

Rada Miejska Leszna, przyjmując powyższą uchwałę, pragnie oddać hołd wszystkim uczestnikom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Szczególne wyrazy czci oddaje ofiarom terroru komunistycznego w Polsce w latach 1944-1963.
Rada uznaje za konieczne upamiętnienie heroicznych czynów żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego poprzez wystawienie pomnika lub tablicy oraz nadanie jednej z leszczyńskich ulic nazwy „Żołnierzy Wyklętych”, a za niezbędne uważa upowszechnienie wiedzy na ten temat wśród mieszkańców Leszna, w tym szczególnie, wśród dzieci i młodzieży.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: S??awomir Szczot i Radni RM
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.