Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/257/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Jutrosin, Piaski, Lubin dotycz?cego przej?cia przez Miasto Leszno obowi?zku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu tych gmin.

Uchwa??a Nr XVII/257/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Jutrosin, Piaski, Lubin dotycz?cego przej?cia przez Miasto Leszno obowi?zku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu tych gmin.

Numer uchwa??y: 257
Numer sesji: 17
Rok: 2012Uchwała Nr XVII/257/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku


w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Jutrosin, Piaski, Lubin dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Gminami Jutrosin, Piaski, Lubin dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2

Gminy Jutrosin, Piaski, Lubin zobowiązane są do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w wysokości odpowiadającej kosztom wybudowania zadeklarowanej ilości miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu tych gmin, na warunkach określonych w porozumieniu międzygminnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/257/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Jutrosin, Piaski, Lubin dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin.

Dotychczas Rada Miejska Leszna podjęła 4 uchwały upoważniające Prezydenta Miasta, do zawarcia porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 24 gmin, z czego z 12 gminami porozumienie zostało zawarte.

Obecnie, zamiar przekazania Miastu Leszno swoich obowiązków związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami wyraziły również Gminy Jutrosin, Piaski oraz Lubin.

Ponieważ „pojemność” schroniska nie została jeszcze w pełni wykorzystana, zasadnym jest, aby w celu odzyskania przez Miasto Leszno części poniesionych nakładów na budowę schroniska oraz obniżenia bieżących kosztów jego utrzymania przyjąć od w/w gminy jej zadania w zamian za pokrycie części kosztów jego budowy i utrzymania.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.