Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/256/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2012 r.

Uchwa??a Nr XVII/256/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2012 r.

Numer uchwa??y: 256
Numer sesji: 17
Rok: 2012
Uchwała Nr XVII/256/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2012r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
Załącznik
do uchwały Nr XVII/256/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2012r.


WSTĘP

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).


Większość działań określonych w programie dotyczy psów i w mniejszym zakresie kotów, ponieważ skala bezdomności psów jest największa w Polsce w tym również w Lesznie.
W prowadzonym przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wraz z upływem czasu wzrasta liczba bezdomnych zwierząt z terenu miasta Leszna, mimo prowadzonych sukcesywnie akcji mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i zaangażowania współpracujących ze schroniskiem wolontariuszy.

Społeczny problem jakim stała się bezdomność zwierząt został spowodowany nieodpowiedzialnym zachowaniem ludzi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim:
1. Łatwość pozyskiwania zwierząt.
2. Panujące mody na dane rasy.
3. Niekontrolowane rozmnażanie.
4. Ucieczki zwierząt na skutek nienależytego sprawowania nad nimi opieki.
5. Porzucanie zwierząt przez właścicieli.
6. Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt jest ich znakowanie, najlepiej poprzez wszczepienie elektronicznego znacznika (czipa). Oznakowane w ten sposób zwierzęta w przypadku ich zaginięcia lub ucieczki są szybko zidentyfikowane i wracają z powrotem do właściciela. Duże znaczenie ma również świadomość właściciela zaczipowanego zwierzęcia, że w przypadku jego porzucenia lub nienależytej opieki łatwo można zidentyfikować właściciela zwierzęcia i zastosować wobec niego przewidziane prawem sankcje. Mając to na uwadze Urząd Miasta Leszna w latach 2009 – 2011 umożliwiał wszystkim właścicielom psów z terenu miasta Leszna ich zaczipowanie ( za pośrednictwem dowolnego gabinetu weterynaryjnego) na koszt budżetu miasta. W roku 2011 nie wszystkie przeznaczone na ten cel środki finansowe zostały wykorzystane, można więc przyjąć że wszyscy właściciele psów którzy chcieli dokonać w ten sposób oznakowania swojego zwierzęcia to uczynili.
Również od kilku lat Miejski Zakład Zieleni prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, czipuje wszystkie trafiające tam psy.
Akcję bezpłatnego czipowania zwierząt należałoby powtórzyć w 2013 r. – w celu oznakowania nowo nabytych zwierząt oraz wdrożenia (w przypadku uchwalenia nowelizacji) obowiązku elektronicznego znakowania zwierząt w akcie prawa miejscowego jakim jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna, gdyż w dotychczasowym brzmieniu właściciel psa ma obowiązek jego oznakowania w formie metalowego znaczka z numerem otrzymanym z Urzędu Miasta.

Równie ważną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt jest pozbawienie ich możliwości rozmnażania poprzez sterylizację i kastrację.
Wszystkie zwierzęta trafiające z terenu Leszna do schroniska dla bezdomnych zwierząt są sterylizowane lub kastrowane.
Ponadto należy wśród mieszkańców przeprowadzić akcję edukacyjną mającą na celu zachęcenie właścicieli zwierząt do poddawania ich zabiegom sterylizacji i kastracji.

W każdym mieście, w tym również w Lesznie, istnieje populacja kotów wolno żyjących (dzikich) bytująca głównie w piwnicach budynków mieszkalnych i na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Koty są elementem ekosystemu miejskiego, a ich znaczenie polega na ograniczaniu liczby szkodliwych gryzoni (myszy i szczurów). Koty te, nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać i zamykać w schronisku. Należy je traktować jako zwierzęta dzikie, których liczebność regulowana jest pojemnością środowiska. Jednakże w okresach występowania ekstremalnych warunków pogodowych (dłuższy okres mrozów lub obfite opady śniegu) utrudniających zdobywanie pożywienia, należy prowadzić akcje ich dokarmiania.
Również w przypadkach znalezienia rannego lub chorego kota należy mu zapewnić opiekę weterynaryjną.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Leszna.
2) Wydziale Gospodarki Komunalnej, należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.
3) Schronisku, należy przez to rozumieć międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie prowadzone przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie- jednostkę organizacyjną miasta Leszna.
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Lesznie.
5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.
6) Lecznicy weterynaryjnej, należy przez to rozumieć lecznicę weterynaryjną lub gabinet weterynaryjny, z którym miasto Leszno podpisało umowę o zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
7) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, które na podstawie porozumienia z miastem Leszno przyjmie zwierzęta gospodarskie z terenu miasta Leszna odebrane właścicielom, porzucone lub które uciekły, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela.
8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna na 2012r.

Rozdział 2

Zadania programu


§ 2


1. Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna oraz zapewnienie opieki i miejsca pobytu dla zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane ich właścicielom lub które uciekły i nie można ustalić ich właściciela.

2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Leszna,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
6) edukacja mieszkańców Leszna w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich niekontrolowanemu rozmnażaniu,
7) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.


Rozdział 3

Opieka nad zwierzętami§ 3


1.Odławianie bezdomnych zwierząt realizują:
1) Miejski Zakład Zieleni w Lesznie
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie – Gronowie.

2.Złapane zwierzęta przewożone są do schroniska, a w przypadku zwierzęcia rannego złapanego poza godzinami pracy schroniska do lecznicy weterynaryjnej.
3.Odławianie zwierząt, o którym mowa w ust.1 ma charakter stały.


§ 4

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska przez pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych lub przez Ochotniczą Straż Pożarną.
2) gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, z którym zostanie zawarte stosowne porozumienie.
§ 5


Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Działania te polegają na prowadzeniu cyklicznych akcji „Drzwi otwartych” w schronisku, prowadzeniu strony internetowej informującej o przebywających w schronisku zwierzętach, możliwościach i zasadach ich adopcji. Ogłaszania w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja) o akcjach promujących adopcję bezdomnych zwierząt.
2) Urząd Miasta Leszna - Wydział Gospodarki Komunalnej poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta informacji o możliwości adopcji zwierząt.§ 6

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:
1) lecznica weterynaryjna poprzez zapewnienie całodobowego dyżuru, która przyjmie ranne zwierzę, a w razie konieczności podejmie interwencję na miejscu zdarzenia.
2) Ochotnicza Straż Pożarna z Leszna – Gronowa która po otrzymaniu dyspozycji z nr alarmowego 112 podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.
3) Miejski Zakład Zieleni, który po otrzymaniu dyspozycji z nr alarmowego 112 podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej lub schroniska.§ 7


Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o ochronie zwierząt realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.§ 8

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) lecznica weterynaryjna, która przyjmie chorego lub rannego kota w ramach całodobowego dyżuru
2) Miejski Zakład Zieleni, który po otrzymaniu dyspozycji z nr alarmowego 112 podejmie działanie polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej lub schroniska.
3) W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się pokrywy śnieżnej Miejski Zakład Zieleni zorganizuje dokarmianie kotów w miejscach ich bytowania.


Rozdział 4

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt


§ 9


Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne elektroniczne czipowanie i przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów oraz poprzez usypianie ślepych miotów.
2) Urząd Miasta Leszna - Wydział Gospodarki Komunalnej poprzez:
a) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
b) publikowanie za pośrednictwem prasy, radia i telewizji informacji o prowadzonych dniach otwartych w schronisku możliwości adopcji bezdomnych zwierząt oraz artykułów i programów kształtujących właściwą postawę wobec zwierząt i w tym uświadamianie, że właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapewnić warunki odpowiadające fizycznym i psychicznym potrzebom zwierzęcia, aż do jego naturalnej śmierci.

Rozdział 5

Finansowanie programu

§ 10

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w planie finansowym Miejskiego Zakładu Zieleni oraz w budżecie Miasta Leszna, w części realizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Spraw Obywatelskich. Wysokość środków oraz sposób ich wydatkowania przedstawia się następująco.Lp. Jednostka realizująca Środki finansowe (zł)
zadania

Miejski Zakład Zieleni


Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Komunalnej

Ochotnicza Straż Pożarna Leszno-Gronowo za pośrednictwem
Urząd Miasta -Wydział Spraw Obywatelskich 400 000 zł50 000 zł

1500 zł

 elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
 prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska
 działania informacyjno – edukacyjne
 sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi , w tym ich dokarmianie,
 zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Leszna
 usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku
 odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Leszna
 transport odłowionych zwierząt zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 działania informacyjno – edukacyjne


 transport odłowionych zwierzątUzasadnienie

do uchwały Nr XVII/256/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2012 r.

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która w art. 11a ust. 1 zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 6 w/w ustawy projekt programu przygotowuje Prezydent Miasta.
Proponowany projekt obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
tj. wszystkie działania które powinny znaleźć się w uchwałowym projekcie (art. 11a ust.2) oraz wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację i sposób wydatkowania tych środków.

W określonym ustawą terminie projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lesznie oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Miasta Leszna


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.