Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/254/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyj?cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast?pczej Miasta Leszna na lata 2012 ?? 2014

Uchwa??a Nr XVII/254/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyj?cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast?pczej Miasta Leszna na lata 2012 ?? 2014

Numer uchwa??y: 254
Numer sesji: 17
Rok: 2012
Uchwała Nr XVII/254/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Leszna na lata 2012 – 2014


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Leszna
na lata 2012 – 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/254/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Leszna na lata 2012-2014.

W związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 180 ust. 1 Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie w konsultacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz z Sądem Rejonowym w Lesznie, Wydział Rodzinny i Nieletnich opracował 3-letni Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Leszna na lata 2012-2014.
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań nakreśla kierunki działań w perspektywie 3 – letniej, których głównym celem jest stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej w Lesznie ze wskazaniem na rodzinne formy oraz zabezpieczenie środków finansowych.
Prezydent Miasta Leszna wnosi do Rady Miejskiej Leszna o przyjęcie niniejszego projektu uchwały.

Opracował:
Organizator Pieczy Zastępczej
w Lesznie

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Izabela Nowakowska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.