Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorant??w pracuj?cych na terenie miasta Leszna

Uchwa??a Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorant??w pracuj?cych na terenie miasta Leszna

Numer uchwa??y: 253
Numer sesji: 17
Rok: 2012
Uchwała Nr XVII/253/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorantów pracujących na terenie miasta Leszna


Na podstawie art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa rodzaj, sposób i termin ubiegania się o pomoc materialną, sposób wyłaniania oraz wysokość pomocy, o którą mogą ubiegać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską.

§ 2

1. Pomoc materialną przyznaje się osobie przygotowującej rozprawę doktorską, której wszczęto przewód doktorski, zwanej dalej doktorantem.
2. O pomoc materialną w formie stypendium socjalnego zwanego dalej stypendium może ubiegać się doktorant, który pracuje na terenie miasta Leszna.
3. Przez osobę pracującą, o której mowa w ust. 2 rozumie się osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

§ 3

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) ma otwarty przewód doktorski;
2) pracuje na terenie Miasta Leszna w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku;
3) jego średni miesięczny dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie jest wyższy od 4 krotnego minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w danym roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).


§ 4

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) podanie o przyznanie stypendium;
2) opis dotychczasowego dorobku naukowego i określony przewidywany terminu obrony rozprawy doktorskiej;
3) dane osobowe doktoranta, w tym adres do korespondencji, numer rachunku bankowego, PESEL, NIP;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
5) opinię promotora lub promotora pomocniczego o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej;
6) zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego;
7) dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 3 pkt 2.
8) zaświadczenie o dochodach (rozliczenie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy).

§ 5

1. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, od 1 października do 31 października każdego roku kalendarzowego.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

§ 6

1. Wnioski rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna zwana dalej Komisją, powołana przez Prezydenta Miasta Leszna w składzie:
1) przedstawiciel Prezydenta Miasta Leszna jako przewodniczący Komisji;
2) przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna;
3) po jednym przedstawicielu szkół wyższych w Lesznie.
2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 listopada każdego roku kalendarzowego
3. Komisja wykonuje zadania w obecności co najmniej połowy liczby członków.
4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji oraz informuje o tym pozostałych członków Komisji.
5. Komisja sporządza protokół z posiedzenia zawierający listę rekomendowanych stypendystów i przedstawia listę do akceptacji Prezydentowi Miasta Leszna.
6. Stypendia dla doktorantów przyznaje Prezydent Miasta Leszna zawierając ze stypendystami umowę cywilnoprawną.
7. Od decyzji Prezydenta Miasta Leszna odwołanie nie przysługuje.


§ 7

1. Stypendium ma formę jednorazowej wypłaty w wysokości od 3-krotnego do
5-krotnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku, w zależności od ilości
wniosków i posiadanych środków.
2. Stypendium zostanie przekazane na rachunek, który doktorant wskazał we wniosku.
3. Stypendium jest wypłacane w terminie do 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego.

§ 8

Doktoranci, którzy otrzymali stypendium w danym roku nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w kolejnych latach.

§ 9

1. Doktorant przedkłada kopię uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, w terminie 3 miesięcy od jej podjęcia.
2. Doktorant, który w ciągu trzech lat od dnia otrzymania stypendium nie uzyska stopnia doktora jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/253/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorantów pracujących na terenie miasta Leszna

Od 2003 roku przyznawano w Lesznie stypendium refundujące część kosztów przewodów doktorskich. Na bazie doświadczeń z ostatnich dziewięciu lat oraz w celu dostosowania zasad ich przyznawania do obowiązujących przepisów opracowano projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorantów pracujących na terenie Miasta Leszna.
Główną przesłanką projektu uchwały jest przyjęcie idei wspierania rozwoju naukowego osób, którzy aktualnie wiążą swoją karierę zawodową i naukową z naszym miastem. W ten sposób doktoranci wykorzystywać będą swoją wiedzę i doświadczenie na rzecz rozwoju naszego miasta.
W projekcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej dla doktorantów założono, że stypendium przyznaje się osobie przygotowującej rozprawę doktorską, która ma otwarty przewód doktorski. Doktorant, który w ciągu trzech lat od dnia otrzymania stypendium nie uzyska stopnia doktora jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości.
Przyznawanie stypendium uzależnione jest od miesięcznego dochodu doktoranta w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, który nie może być wyższy od 4 krotnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku.
Ponadto warunkiem ubiegania się o stypendium jest praca w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie miasta Leszna, co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku o udzielenie stypendium.


Opracował:
Wydział Edukacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.