Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XVII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

UCHWA?A Nr XVII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 252
Numer sesji: 17
Rok: 2012
UCHWAŁA Nr XVII/252/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 kwietnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje:
§ 1

W uchwale Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 366, poz. 6584) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2.1. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Leszna objęte opieką w żłobku ustala się:
1) w kwocie 430,00 zł miesięcznie - w przypadku pobierania przez prowadzącego żłobek opłaty za pobyt dziecka od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 300,00 zł miesięcznie,
2) w kwocie 100,00 zł miesięcznie - w przypadku pobierania przez prowadzącego żłobek opłaty za pobyt dziecka od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości przekraczającej 300,00 zł miesięcznie.
2. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Leszna objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się:
1) w kwocie 160,00 zł miesięcznie - w przypadku pobierania przez prowadzącego klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 200,00 zł miesięcznie,
2) w kwocie 50,00 zł miesięcznie - w przypadku pobierania przez prowadzącego klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości przekraczającej 200,00 zł miesięcznie”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/252/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku


zmieniającej Uchwałę Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej uregulowała wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna.
Proponuje się zmianę zakładającą uzależnienie stawek dotacji od wysokości opłat pobieranych od rodziców/opiekunów: jeśli opłata od rodziców/opiekunów pobierana w żłobku nie przekracza 300,00 zł, wówczas dotacja za pobyt dziecka wyniesie 430,00 zł, natomiast jeśli opłata pobierana przekroczy 300,00 zł, wówczas dotacja na dziecko wyniesie 100,00 zł, z kolei w klubie dziecięcym dotacja będzie przyznawana w kwocie 160,00 zł miesięcznie w przypadku pobierania przez prowadzącego klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 200,00 zł miesięcznie, natomiast w przypadku pobierania opłaty wyższej niż 200,00 zł, dotacja wyniesie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.
Zróżnicowanie ma na celu wspomożenie tych rodziców, których nie stać na indywidualną kosztowną opiekę, a którzy dzięki dotacji celowej mieliby możliwość zapewnienia opieki po tańszej cenie. Zróżnicowane stawki dotacji mają również motywować podmiot prowadzący żłobek, czy klub dziecięcy do obniżania kosztów, a tym samym opłat od rodziców.
Wychodząc z założenia, iż celem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest wspieranie rodziców, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi przy możliwie niewygórowanych opłatach proponuje się Radzie przyjęcie projektu niniejszej Uchwały.


Opracował:
Wydział Edukacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.