Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/249/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XVII/249/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 249
Numer sesji: 17
Rok: 2012

Uchwała Nr XVII/249/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 428.777 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 408.977 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 19.800 zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 301.181.647 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 182.564.051 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 118.617.596 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 256.664.787 zł i dochody majątkowe w kwocie 44.516.860 zł”.

3. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 304.973.547 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 177.977.577 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 126.995.970 zł”
4. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 243.775.730 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 61.197.817 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

5. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 42.108.204 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.154.115 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

6. § 3 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 33.827.719 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.254.243 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.573.476 zł.
jak w załączniku nr 9 do uchwały”

7. § 4 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.791.900 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki”

8. § 5 pkt 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.217.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł.”

9. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 349.648 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł,

10. § 9 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.217.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.791.900 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.425.100 zł.”

11. § 10 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 14.217.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/249/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 5 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 147.300 zł z tytułu zwrotu wcześniej poniesionych wydatków za doprowadzenie energii elektrycznej do Strefy „Inwestycyjnej I.D.E.A. Ww. kwota wpłacona zostanie przez Leszczyńskie Centrum Biznesu S. z o.o.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 281.477 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Trasa P-P”,

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dotację na inwestycje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji dot. wprowadzenia nowego tytułu inwestycyjnego dot. budowy wiat przystankowych,
b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 247.300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów do Leszczyńskiego Centrum Biznesu S. z o.o. na realizację następujących zadania pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości”. Realizacja powyższego zadania wymaga poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wykonaniem przyłącza światłowodowego wzdłuż ul. Godetów do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz poniesienia zwrotu kosztu poniesionego przez Miasto związanego z doprowadzeniem energii elektrycznej do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. (LCB korzystać będzie z mocy 0,7 MW),
c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta podczas imprez sportowych przez Klub Sportowy „Polonia 1912”,
d) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 323 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 111.477 zł w związku z rozliczeniem zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycje oraz Wydział Promocji i Rozwoju (dot. wniesienia udziałów dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.),
 zmniejszenie o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 zmniejszenie o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dotację na inwestycje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 zmniejszenie o kwotę 19.800 zł z tytułu zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z otrzymaną informacją, iż WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia dot. zmiany sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta planuje kwotę w wysokości 217.000 zł zamiast wcześniej planowanej 236.800 zł,
 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta podczas imprez sportowych,
e) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 100.000 zł środków na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. W bieżącym roku zaplanowano wykonać w ramach ww. zadania przyłącze światłowodowe wzdłuż ul. Godetów do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. Według opinii prawnych zadanie to powinno być realizowane przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.,
f) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenie dotacji związane jest ze wzrostem o 2% składki na fundusz rentowy.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 170.000 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 377.000 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja …..” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Wartość zadania zmniejszona zostanie o kwotę 568.000 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 191.000 zł,
 zwiększenie o kwotę 547.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”. Zwiększenie dotyczy wydatków nie objętych umową o dofinansowanie klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” z przeznaczeniem na: zapłatę odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Miasta przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na inwestycję (kwota 346.217 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wykonanie robót związanych m. in. z wydatkami związanymi z połączeniem przebudowanej nawierzchni A. Konstytucji 3-go Maja od strony południowej z istniejącą nawierzchnią DK5 poza granicą Miasta oraz przebudową oświetlenia przejścia podziemnego (kwota 200.783 zł),
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 25.986 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych i pochodnych w związku ze zwiększeniem etatu administracyjnego działu księgowości w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą z dz. 854 rozdz. 85410 dot. wolnego etatu pracownika obsługi Internatu,
c) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 25.986 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi Internatu. Ww. środki przenosi się do dz. 801 rozdz. 80130 z przeznaczeniem na etat administracyjny działu księgowości w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.087 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-V-1-JJ.BKa.433.WNP-RPWP.02.02.01-30-005/08-6/12 RPWP.IZ.UMWWP_-O0320/12/01 z dnia 20 lutego 2012 roku, dot. zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) do granicy administracyjnej miasta”.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 70/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-3111.28.2012.9 z dnia 3 lutego 2012 roku o kwotę 37.500 zł w dz. 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – ustawionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 70/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
a) w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 10.952 zł w celu wyodrębnienia środków w kwocie 7.952 zł na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2012 rok oraz w kwocie 3.000 zł na zakup energii elektrycznej dla nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki 4, którą gospodaruje Prezydent Miasta Leszna na podstawie prawomocnej decyzji Ministra Skarbu Państwa,
b) w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 800 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna.

6. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmianie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zwiększeniu wydatków na wniesienie i objęcie udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. o kwotę 247.300 zł,
 wprowadzenie zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.087 zł.

7. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 547.000 zł.

8. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)” o kwotę 377.000 zł.

9. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakładu Komunikacji poprzez wprowadzenie nowego tytułu inwestycyjnego „budowa wiat przystankowych” w kwocie 23.000 zł,
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez: zmniejszenie o kwotę 42.000 zł poz. „budowa placu zabaw” i wprowadzenie poz. „ustawienie urządzeń fitness” w kwocie 42.000 zł.

10. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 19.000 zł,
 zwiększeniem dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych o kwotę 23.000 zł.

11. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na:
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 806 zł z tytułu wpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 438 zł) oraz Gimnazjum Nr 7 (kwota 368 zł) odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA oraz w wysokości 10 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80110),
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 200 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 7 (dz. 801 rozdz. 80101).

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody”, „dotacje na inwestycje”, „razem koszty” oraz „koszty inwestycyjne” o kwotę 23.000 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na inwestycje z przeznaczeniem na budowę nowych wiat przystankowych,
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „razem przychody”, „przychody własne”, „razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 712.942 zł. Zmiana związana jest z przyjęciem w budżecie na rok 2012 zaniżonej kwoty przychodów własnych (dot. kwot związanych z koniecznością zapłaty podatku VAT od sprzedaży oraz kosztów utrzymania schroniska),
 Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody”, „dotacje przedmiotowe”, „razem koszty” oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 19.000 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem o 2% składki na fundusz rentowy.

13. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych (z 3,6901 na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe na 3,9776) oraz zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej ogółem o kwotę 19.000 zł (z 938.400 zł na 957.400 zł).

14. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 547.000 zł (środki własne klasyfikowane z czwartą cyfrą „0”.

15. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów o kwotę 19.800 zł w związku z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania w 2012 roku pożyczki w kwocie do wysokości 217.000 zł zamiast planowanej 236.800 zł na realizację zadania zmiany sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.