Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/245/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyj?cia stanowiska Rady Miejskiej Leszna w zwi?zku z planami likwidacji Wojew??dzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwa??a Nr XVI/245/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyj?cia stanowiska Rady Miejskiej Leszna w zwi?zku z planami likwidacji Wojew??dzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Numer uchwa??y: 245
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Uchwała Nr XVI/245/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna w związku z planami likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Miejska Leszna wyraża zdecydowany sprzeciw wobec połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Planowane połączenie jest de facto likwidacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
2. Sprzeciw Rady Miejskiej Leszna budzi nie tylko treść proponowanych w projekcie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego rozwiązań prawnych dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ale również forma w jakiej sprawa ta jest procedowana. Dlatego oczekujemy wycofania uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
§ 2
Rada Miasta Leszna apeluje do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających zrealizowanie zawartego układu ratalnego o spłacie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie podjęcie tych działań stanowi podstawę zagrożenia egzekucji komorniczych w stosunku do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XVI/245/2012 z dnia 16.02.2012 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna w związku z planami likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Rada Miejska Leszna mając na względzie dbałość o poziom i jakość usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców Leszna i regionu negatywnie odnosi się do propozycji połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, które to połączenie będzie, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, faktyczną likwidacją leszczyńskiego szpitala.
Po pierwsze uważamy, że wszystkie tak ważne i w sposób tak znaczący wpływające na poczucie bezpieczeństwa obywateli decyzje powinny zostać poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Dopiero zapoznanie się z opinią różnych środowisk powinno stanowić punkt wyjścia do sformułowania propozycji rozwiązania problemu w jakim znalazł się Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. W chwili obecnej propozycje zmian w systemie opieki zdrowotnej w regionie stanowią przedmiot nieuzasadnionych spekulacji medialnych i generują niepokój zarówno wśród potencjalnych i obecnych pacjentów szpitala, jak i pracowników oraz ich rodzin.
Po drugie mając na uwadze wielkość szpitala, zakres świadczonych usług, a także drugi stopień referencyjności oraz dogodną lokalizację i dostępność dla potencjalnych pacjentów nieracjonalne jest łączenie leszczyńskiej placówki z mniejszym, działającym tylko w wąskim zakresie szpitalem neuropsychiatrycznym położonym w innej miejscowości. Brak również w tym zakresie szczegółowej analizy finansowej oraz analizy dotyczącej skutków społecznoekonomicznych takiego połączenia.
Po trzecie warto również podkreślić, że samorząd Miasta Leszna od lat systematycznie wspierał działanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie będąc przekonanym, że działanie takiej placówki jest konieczne dla jak najlepszego funkcjonowania nie tylko miasta ale całego subregionu. Łączna kwota dotacji z ostatnich lat wyniosła ponad 3 500 000 zł. Decyzja o połączeniu, a de facto o likwidacji, leszczyńskiego szpitala z tej perspektywy wydaje się być nie tylko nieracjonalna, ale również sprzeczna z poczuciem świadomości obywatelskiej mieszkańców naszego miasta, którzy za pośrednictwem radnych konsekwentnie wspierali rozwój tego szpitala.
Ponadto opiniując negatywnie projekt połączenia placówek medycznych z Leszna i Kościana należy zauważyć, że trudna sytuacja w jakiej znalazł się Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie spowodowana jest faktem niezakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług, które mógłby świadczyć szpital. W porównaniu z innymi szpitalami wojewódzkimi, WSZ w Lesznie był w przeszłości a także na podstawie obecnego kontraktu będzie na najbliższe 5 lat również posiadał kontrakt, który ograniczy w znacznym stopniu dostęp do usług szpitalnych mieszkańcom Leszna. Samo połączenie Szpitala Neuropsychiatrycznego z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie nie rozwiąże tej kwestii. Arbitralne decyzje dotyczące tak ważnych spraw dla społeczeństwa miasta Leszna, nie mogą być podejmowane bez szczegółowej analizy ekonomicznej i społecznej, a takiej dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie przedstawił. Pomoc szpitalowi w Lesznie mogłyby zmiany w zasadach przyznawania kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia i decyzje dotyczące ewentualnego oddłużenia placówki.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Radni RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.